Tải về

25 Tháng Ba 2019 ... A. Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với C2H5OH, H20 tạo ... D. Hidro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

Tải về - Tài liệu liên quan