qcvn 04:2018/bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

14 Tháng Mười Một 2018 ... QCVN 09:2017/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây ... 2.1.5 Nhà chung cư phải tuân thủ các quy định về an toàn sinh mạng và sức ... tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 120 và ...

qcvn 04:2018/bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư - Tài liệu liên quan

qcvn 04:2018/bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

14 Tháng Mười Một 2018 ... QCVN 09:2017/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây ... 2.1.5 Nhà chung cư phải tuân thủ các quy định về an toàn sinh mạng và sức ... tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 120 và ...

qcvn 21:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối ...

QCVN 21:2010/BTTTT. 3. Lời nói đầu. QCVN 21:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-217:2002 “Thiết bị đầu.

QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY ...

20 Tháng Năm 2018 ... QCVN 10:2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;. QCVN 12:2014/BXD, ...

QCVN 04:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ ...

14 Tháng Mười Một 2018 ... 2.1.5 Nhà chung cư phải tuân thủ các quy định về an toàn sinh mạng và sức khỏe ... Phòng bếp và phòng vệ sinh không được nhỏ hơn 2,3 m;.

qcvn 04:2018/bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ... - Bộ Xây dựng

14 Tháng Mười Một 2018 ... TCVN 6396-72:2010, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và ...

QCVN 118:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ... - MIC

TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ CHO THIẾT BỊ ĐA PHƯƠNG TIỆN -. YÊU CẦU PHÁT XẠ ... Đường biên vật lý của EUT qua đó các trường điện từ có thể bức xạ.

qcvn 02-30:2018/13nnpint quy chuan ky thuat quoc gia ve cho' dau ...

QCVN 02:2009/BYT Quy chu6n k9 thuat quoc gia ye ch6t Ityang nu'Oc sinh haat. 1.4.3. QCVN 12-1:2011/BYT Quy chu6n k9 thuat quOc gia ve an toan ye sinh.

sửa đổi lần 1:2018 - qcvn 90:2015/bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ...

2 Tháng Năm 2018 ... 2. Lời nói đầu. Sửa đổi lần 1:2018 - QCVN 90:2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm ... cuộn dây và vỏ động cơ điện không được nhỏ hơn 100 MΩ. 2.8 ... men xoắn và số vòng quay tương ứng trên thiết bị đo tại mỗi điểm đo. Sử.

QCVN 66:2018/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ...

Phế liệu kim loại màu trong Quy chuẩn này bao gồm các loại phế liệu sau: đồng, nhôm, niken, kẽm, thiếc, vonfram, molypden, magie, titan, zircon, antimony,.

QCVN …: 20…./BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THỂ THUỘC DIỆN ... vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam. ... Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. 0.

QCVN ... : 2013/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI ...

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản cà phê tại Việt. Nam. ... (4) Cà phê hòa tan (instant coffee) là sản phẩm có nguồn gốc từ cà phê nguyên ... sau đó được chiết bằng nước, cho bay hơi theo quy trình thích hợp để tạo.

QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

30 Tháng Mười Hai 2008 ... Điện trở các đầu nối không được lớn hơn thanh cái. Lắp thanh cái của thiết bị phân phối ngoài trời. Điều 86. Độ võng của thanh cái mềm. Sai số ...

QCVN 11-1:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI ...

kJ/100 ml. 250. 295. 1.3. Thành phần dinh dưỡng. Sản phẩm dinh dưỡng công ... g/100 kcal. 1,8. 3,0. –. Đối với sản phẩm chế biến từ protein sữa bò. 2,25. 3,0.

QCVN 12-1 : 2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN ...

100 µg/g. 2. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Phenol, Melamin và Ure ... 30 phút. [8] Không có trong bao bì, dụng cụ nhựa dành cho trẻ nhỏ. III.

QCVN 12:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ ...

b) Trường hợp sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 gây ra độ méo lớn hơn 33 %, thì phải chọn tiết diện của dây trung tính lớn hơn tiết diện của dây pha; c) Đối với ...

QCVN .....:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ ...

14 Tháng Mười Một 2018 ... QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khỏe. QCVN 06:2010/BXD, ...

QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

30 Tháng Mười Hai 2008 ... máy điện và lưới điện ký hiệu QPNL-01-90 và Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn ... nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ký hiệu TCN-26-87. ... loại thiết bị (ví dụ máy biến thế, máy cắt, máy phát điện.

qcvn 04:2019/bxd quy chuan ky thuat quoc gia

TCVN 6396-72:2010, lieu calu an toan A cAu too va lap dot thang may. Ap dung riang cho thang may cher ngithi va thang may cher nguai va hang. Ph6n 72: ...

QCVN 38:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt dùng cho mục ... Phương pháp phân tích xác định các thông số chất lượng nước thực hiện theo ... TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Chất lượng nước – Xác định nitrat.

QCVN:…../2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

1.2.3 Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa sơn PU phủ bề mặt sản ... Sơn và vecni - Xác định giá trị độ bóng ở 20°, 60° và 85°. ... Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sơn PU phủ bề mặt sản phẩm gỗ. TT.

qcvn 6-2:2010/byt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm ...

thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình ... Giới hạn tối đa các chất nhiễm bẩn đƣợc quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn này. 2.2.2. Các chỉ tiêu vi sinh vật đƣợc quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này. ... TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn ...

QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT. 3. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TRẠI CHĂN NUÔI GIA CẦM AN TOÀN SINH HỌC. National ...

QCVN 1 : 2009/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu biến tính với hàm lượng etanol từ 4 % đến 5 % theo thể tích, ký hiệu là E5. Page 4. QCVN 1 : 2009/BKHCN. 4.

QCVN 01:2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

QCVN 01 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên biên soạn, Vụ Môi trường và Vụ ...

QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Page 3. QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT. 3. QUY CHUẨN ...

qcvn 11-4:2012/byt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm ...

cốc chiếm ít nhất 25% thành phần hỗn hợp cuối cùng tính theo khối lượng chất khô. ... biến từ một hoặc nhiều loại ngũ cốc xay như lúa mì, gạo, lúa mạch, yến mạch, lúa ... vào sản phẩm để cải thiện giá trị dinh dưỡng của hỗn hợp protein.

qcvn 01 - 180 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy ...

Quy chuẩn này quy định Quy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật ...

QCVN 01-121:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

QCVN 01-121:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN. 684-2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a ...

QCVN 14 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 1.2. Đối tượng ... Từ 50 phòng hoặc khách sạn được xếp ...

QCVN: .…:2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

Hàm lượng Kali dicromat. (K2Cr2O7. H2O). 3. Hàm lượng Kẽm sunphat. (ZnSO4. 7H2O). 4. Hàm lượng Natri fluorua (NaF). 5. Hàm lượng Amoni sunphat. (NH4) ...

QCVN 86:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ... - Mic

1 Tháng 4 2016 ... QCVN 86:2015/BTTTT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ. ĐẦU CUỐI VÀ PHỤ TRỢ ...

QCVN 23: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các quá trình sản xuất các ...

qcvn 3:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các ...

dẫn số theo cấu trúc PDH, SDH kết nối mạng với doanh nghiệp khác. 1.3. ... Lỗi bit là sự thu sai bit do quá trình truyền dẫn tín hiệu trong mạng số gây ra. 1.3.2.

QCVN 08 : 2009/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG ...

17 Tháng Năm 2018 ... Tầu điện ngầm;. Phần 2. Gara ôtô. Page 3. QCVN 08 : 2009/BXD. 3. 1 ...

QCVN 30:2011/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỔ ...

Thời gian quét của máy phân tích phổ không được lớn hơn 1/10 chu kỳ dịch tần của EUT. CHÚ THÍCH 1: Không cần sử dụng bộ phát tín hiệu AF và thiết bị đo ...

QCVN 01-97:2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÀ RỐT. National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Carrot Varieties. HÀ NỘI - 2012 ...