f wlgqj 1k w - Vietsciences

1JX¬Q ¤P Y¢ ¤P ”£Q 7LGQJ 1K W Fµ QJX¬Q ¤P z z. F£F ¤P Q¢ ”¨_F SK£W ¤P Fµ WU¬ QJ ” JLSQJ QKDX. QGX VR Y L QSL QK5F O¢ P W SK£FK &£F ¤P ”£Q ...

f wlgqj 1k w - Vietsciences - Tài liệu liên quan

f wlgqj 1k w - Vietsciences

1JX¬Q ¤P Y¢ ¤P ”£Q 7LGQJ 1K W Fµ QJX¬Q ¤P z z. F£F ¤P Q¢ ”¨_F SK£W ¤P Fµ WU¬ QJ ” JLSQJ QKDX. QGX VR Y L QSL QK5F O¢ P W SK£FK &£F ¤P ”£Q ...

Ester - Vietsciences

Viết phản ứng dạng tổng quát của este E trên với H2 (Ni xúc tác); Dung dịch ... Cho 11,8 gam este A tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được ... Tính m. b. Xác định CTPT, CTCT của A. Đọc tên A. Tỉ khốI hơi của A < 4,5. ... 253 tác dụng với xút dư cho hai muối và nước. Các muối có khối lượng phân tử lớn.

302. Hỗn hợp A gồm Fe và ba oxit của nó. Hòa tan ... - Vietsciences

gồm bột sắt đã bị oxi hóa gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Ðể tái tạo ... H2SO4 đậm đặc, nóng, thì sẽ thu được bao nhiêu thể tích khí SO2 ở điều kiện tiêu ... này làm mất màu tím của dung dịch KMnO4, làm mất màu cánh hoa hồng đỏ, làm mất.

Amin - Vietsciences

Metylamoni hiđroxit. (CH3)2NH ... Metylamin Axit clohiđric Metylamoni clorua ... Isopren; Vinyl axetat; Thủy tinh hữu cơ (Plexiglas); Isoamyl axetat; Trietylamin. 5.

Vũ Trụ trong một vỏ hạt - Vietsciences

đáng kể trong việc nhận thức vũ trụ, đặc biệt là chỉ trong một vài năm qua. Chúng ta ... neutron bắt đầu kết hợp tạo ra hạt nhân nguyên tử helium, hydro và các ...

Phenol - Vietsciences

G.3. G.4. Bài tập 78. Tìm CCTPT của các chất có CTCT sau đây: Bài tập 78'. Tính khối lượng phân tử của các chất sau đây: OH. (C6H5OH). Phenol. Axit phenic.

chương 2 - Vietsciences

tất cả chúng ta tự hỏi thời gian là gì, nó bắt đầu thế nào và nó đang ... Lý thuyết giải thích hiệu ứng hấp dẫn là sự phân bố của vật ... kết hợp các định luật điện.

V Ũ TR Ụ M Ộ TV Ỏ H Ạ T - Vietsciences - Free

Cuốn Lược sử thời gian (A Brief History of Time), cuốn sách đã bán ra hàng triệu bản của Stephen Hawking đã đưa những tư tưởng của nhà vật lý lý thuyết ...

chương 7 - Vietsciences

sau đó giống như lý thuyết hấp dẫn của Newton là một lý thuyết gần đúng của lý thuyết ... quay theo các định luật chuyển động của Newton với sự phân bố của ...

Kiến thức Hóa học cơ bản - Vietsciences

1 Tháng Giêng 2009 ... Thù hình (allotropy) là hiện tượng một nguyên tố hóa học hiện diện ở các dạng đơn chất khác nhau. ... BaCl2(dd) K2SO4(dd) → BaSO4↓ 2KCl(dd) ... trầm hiện, chất dễ bay hơi, chất không điện ly hay chất điện ly yếu hơn). ... Ct, Cs là nồng độ mol/L hay đlg/L của dung dịch trước và sau khi pha.

Mô hình Chuẩn của Vật lý Hạt cơ bản - Vietsciences

Tất cả các hadron đều là những hợp tố cấu tạo bởi những thành phần sơ cấp hơn gọi là quark. Vậy hadron và quark là đặc trưng của lực hạt nhân mạnh, một ...

Trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ 5 - Vietsciences

A là một chất hữu cơ đồng đẳng với metan, có mạch cacbon không phân nhánh. ... Cho hỗn hợp gồm 2,24 lít khí etilen và 4,48 lít khí hiđro (các thể tích khí đo ở đktc) đi ... Có ba lọ mất nhãn đựng riêng biệt ba chất: C2H2, C2H4 và C2H6. ... CH4O, CH2O, C6H5NH3Cl tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, có bao nhiêu ...

Trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ 7 - Vietsciences

1135. X là hỗn hợp hai ancol. Khi đun nóng hỗn hợp X với dung dịch H2SO4 đậm đặc ở. 170 o. C, để thực hiện hoàn toàn phản ứng đehiđrat hóa ancol, thì thu ...

Trắc nghiệm hóa vô cơ - Vietsciences

Trộn 200 mL HCl 1 M với 300 mL HCl 2 M. Nếu sự pha trộn không làm thay ... 10. Thể tích dung dịch H3PO4 14,7 M cần để điều chế 125 mL dung dịch ... nhiêu để thu được dung dịch Z có pH = 7? ... phản ứng phải dùng 60 mL dung dịch NaOH 0,5 M. Kim loại đó là: ... giảm bao nhiêu gam so với dung dịch HCl ban đầu?

Trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ 3 - Vietsciences

82,5ºC; 108ºC; 117,7ºC là nhiệt độ sôi của các rượu: (I): Butan-1-ol; (II): ... Ðốt cháy 0,01 mol chất hữu cơ A, sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O. Cho hấp thụ ...

XI. ANÐEHIT (ALDEHID) - Vietsciences

Andehit là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm –CHO. (. C. O. H ... Cách đọc tên (Chủ yếu là tên của anđehit đơn chức no mạch hở) ... 2 ny. . )H2O. Anđehit. Khí cacbonic. Hơi nước. CnH2n 2 – x(CHO)x (. 2. 1. 3 ... Tách lấy riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm: bezanđehit, stiren, toluen và phenol.

Trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ 6 - Vietsciences

X là một amin khi tác dụng với HCl tạo muối có dạng RNH3Cl. Khi cho ... Dùng thuốc thử nào để nhận biết ba dung dịch chất hữu cơ: glyxin, axit glutamic, lysin? A. HCl ... tính nhiệt dẻo, nó là nguyên liệu dùng để sản xuất nhiều vật dụng trong đời sống thường ... Xenlulozơ trinitrat rất dễ cháy và nổ mạnh không sinh ra khói.

Trắc nghiệm Hóa Vô cơ 4 - Vietsciences

Hấp thụ hết V lít khí CO2 trên vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/L, ... Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp các oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc, ... trong nước tạo khí H2. X là kim loại ở chu kỳ 3. 688. Nguyên tố hóa học đồng ...

937. Với các chất: (I): Metylamin; (II): Ðimetylamin; (III ... - Vietsciences

D. 6. 940. Trong 8 dung dịch: Metylamin; Etylamin; Ðimetylamin; Trimetylamin; Amoniac; ... tan vô hạn trong nước và dung dịch của nó làm quì tím hóa xanh.

Tiếng Việt cho file TeX - Vietsciences

30 Tháng Mười 2005 ... Chúng tôi bi t đ n TEXMaker là nh anh Hàn Th Thành đã c t công gi i ... Chú ý 1: Đ i v i các chương trình như : Ghostscript, netpbm và psselect.

vi. aren (hiđrocacbon thơm) - Vietsciences

Brom benzen Hiđro bromua. L.3. Khi cho toluen (C6H5-CH3) tác dụng với clo (Cl2) hay brom (Br2) nếu có bột sắt (Fe) làm xúc tác thì có phản ứng thế H của ...

Lược sử về Thuyết Tương Đối - Vietsciences

Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng ... cho tất cả mọi người sẽ đo được một tốc độ ánh sáng như nhau không phụ thuộc ...

Chương 1. Các khái niệm cơ bản - Vietsciences

A. Electron có khối lượng là 0,00055 đvC và điện tích là 1- ... cạn dung dịch thì được 3,4 g muối khan. Kim loại đó là: A. Mg. B. Zn. C. Cu. D. Ni ... C. 4,48 lít. D. 6,72 lít. 25. Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi). ... B. chất cung cấp oxi để đốt cháy C, S, P ... lượng khí sinh ra vào dung dịch chứa 3,92g H3PO4.

Phương trình cột áp cho bơm ly tâm - Vietsciences - Free

10 Tháng Mười Hai 2006 ... cũng là tỷ lệ nghịch với . Q. Với các giá trị bất kỳ khác nào của 2 w о.

VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ THƯỜNG GẶP ... - Vietsciences

Vì ở nhiệt độ cao nên hiđroxit kim loại bi nhiệt phân nên ta không thu ... BaSO4. Bari peoxit Axit sunfuric. Hiđro peoxit. Bari sunfat. H2O2. 2NaOH -→.

Hạt chuyển động trên một mặt cầu. Mô-men góc - Vietsciences

15 Tháng Tám 2009 ... Vì 0 ≤ x ≤ l nên 0 ≤ ϕ ≤ 2π. Như vậy, phương trình Schrödinger cho hạt chuyển động trên một vòng tròn bán kính r với thế năng V = 0 được ...

576. Ðem oxi hóa rượu n-propylic (propan-1-ol) - Vietsciences

hơi gồm: CO2; hơi nước; rượu; 0,1 mol một axit hữu cơ và 0,1 mol một anđehit. ... A là chất hữu cơ tạp chức amin, este được điều chế do aminoaxit B tác dụng với rượu ... khi thực hiện phản ứng ete hóa, có thể thu được tối đa bao nhiêu ete đơn chức? ... b) Axit axetic (CH3COOH); Axit acrilic (C2H3COOH); Axit propionic ...

Ôn một số kiến thức Hóa Đại Cương - Vietsciences

31 Tháng Mười Hai 2006 ... phản ứng; Liên kết ion; Liên kết cộng hóa trị; Sự thủy phân của muối; ... vào Z người ta biết đó là nguyên tử của nguyên tố nào (số nhãn hiệu, đặc hiệu). ... Cl (Clor, Clo, Z = 17) có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ...

iv. ankađien (điolefin) - Vietsciences - Free

3 4. CH2=CH-CH=CH2. 1,3- Butađien. (C4H6). Butađien-1,3. Ðivinyl. 4. 3 2 1 ... do sự linh động của điện tử pi (π) có trong ankađien liên hợp. 4. 3. 2. 1. Thí dụ:.

ĐIỆN PHÂN - Vietsciences - Free

Thí dụ: Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ mà không có vách ngăn, thì Cl2 ... Nếu không có màng ngăn xốp giữa catot với anot thì có phản ứng phụ:.

XIII. ESTE (ESTER) - Vietsciences

có mùi dứa chín. Hexenyl axetat (CH3COOCH2CH=CH-CH2CH2CH2CH3) có trong con cà cuống. (có mùi thơm). Etyl n-butirat (CH3CH2CH2COOCH2CH3) có ...

II. Các chất khử thường gặp - Vietsciences - Free

Các kim loại có oxit lưỡng tính (trừ Cr, gồm Al, Zn, Be, Sn, Pb) khử được dung dịch kiềm, tạo muối và khí hiđro. 0. 1. 3. 0. Al OH. -.

Các nguyên tử trong phân tử dao động như thế nào? - Vietsciences

6 Tháng Tám 2009 ... Trong phần này, chúng ta sẽ giải phương trình Schrödinger cho hệ dao động điều hòa để tìm hàm sóng và các mức năng lượng được phép, từ ...

Hàm sóng và phương trình Schroedinger - Vietsciences

4 Tháng Bảy 2009 ... Phương trình Schroedinger (1) khá là ph c t p. Tuy nhiên, đ i v i nhi u áp d ng c a cơ h c lư ng t vào hóa h c, nó ít khi đư c s d ng, thay ...

iv.qui luật chung vể sự hòa tan trong nước của các ... - Vietsciences

... nào có thể hòa tan trong nước tạo dung dịch, muối hay bazơ nào không tan (kết tủa, trầm hiện, coi ... dung dịch có thể xảy ra hay không (như muối với muối, muối với bazơ, kim loại với dung dịch muối, ... BaSO4, SrSO4, PbSO4 khoâng tan.

iii các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử - Vietsciences

Fe2O3. SO2. Chất khử. Chất oxi hóa. Pirit sắt, Sắt (II) pesunfua. 2. 3. 2Fe -2e- ... Zn H2SO4 (đ, nóng ). ZnSO4 ... Nếu phản ứng ở dạng ion thì còn đặt.