Phụ lục - Hội đập lớn

lượng cao, trên cơ sở các loại vật liệu sẵn có trong nước. Từ các kết quả nghiên ... triển khai và sử dụng bê tông phun còn nhiều hạn chế. Để ứng dụng ... Phụ gia khoáng mịn bao gồm Silicaufume của Elkem có khối lượng riêng là 2,2 g/cm. 3.

Phụ lục - Hội đập lớn - Tài liệu liên quan