Xu Phat huyen bi.indd - HoaVoUu

Quyeån hoài kyù naøy cuûa tu só Yogananda coù moät giaù trò ñoäc ñaùo vì noù laø moät trong nhöõng taùc phaåm noùi veà caùc baäc thaùnh nhaân, hieàn ...

Xu Phat huyen bi.indd - HoaVoUu - Tài liệu liên quan

Xu Phat huyen bi.indd - HoaVoUu

Quyeån hoài kyù naøy cuûa tu só Yogananda coù moät giaù trò ñoäc ñaùo vì noù laø moät trong nhöõng taùc phaåm noùi veà caùc baäc thaùnh nhaân, hieàn ...

Ai cap huyen bi.indd - HoaVoUu

soáng taâm linh AÁn Ñoä, vôùi nhöõng vò ñaïo só chaân tu vaø nhöõng ñeàn ñaøi coå ... nhöõng vò vua trò vì xöù Ai Caäp caùch ñaây gaàn saùu nghìn naêm.

Van hoa cua dao Phat _unicode.indd - HoaVoUu

xuân tươi thắm vừa chớm nở; bắt gặp được nét mặt an bình và ... sự vật hiện hữu đều là do nhiều yếu tố hợp thành. Chúng ta ... vùng rêu xanh mà cây cỏ đều tỏa nét u tịch, an bình. Sự hòa ... Bản, cộng thêm cơn bão Thần Phong (Kamikaze).

Ai Cập Huyền Bí - HoaVoUu

Noù cuõng nhìn thaáy, vôùi ít nhieàu bi ai, toaøn theå theá giôùi chuù yù ñeán Ai Caäp khi ngoâi laêng taåm cuûa moät vò Pharaoh,1 vua Ai Caäp thôøi coå bò ...

Tây Tạng huyền bí - HoaVoUu

ít khi ñoùn tieáp nhöõng du khaùch muoán tìm hieåu bí maät cuûa noù. Töø xöa nay, nhöõng keû toø moø daùm maïo hieåm ñoät nhaäp vaøo thuû ñoâ Lhasa ...

Cam nang Y khoa.indd - HoaVoUu

(1) Caåm nang söùc khoûe gia ñình – Nguyeãn Minh Tieán bieân soaïn, NXB Y hoïc, 2003. ... nhau cuûa chính mình hoaëc cuûa nhöõng ngöôøi thaân thuoäc.

niệm phật thành phật - HoaVoUu

quyển “ Niệm Phật Thành Phật” (Hoa ngữ) do một vị cư sĩ Diệu Âm dày công biên ... các vị đạo hữu Tịnh Độ, để chuyên tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật, ... 12- A Di Đà Phật không phải là một thân, mà là vô lượng vô biên ứng hóa thân. ... Phật, Bồ Tát thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh; tổ chức của các tế bào ...

Phat Hoc Co Ban - Chuong Trinh Phat Hoc Ham Thu - Huyen Khong ...

và trình bày theo thứ tự từ các vấn đề Phật học căn bản cho đến các chủ đề ... Trong giáo điển, Phật giáo quan niệm rằng tất cả mọi loài chúng sanh, từ con.

Phật Học Phổ Thông - HoaVoUu

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO. PL 2550 - DL 2006. Phật Học Phổ Thông. HT. ... là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm, thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. ... lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, lấy Ngũ Thừa Phật Giáo làm nền tảng. ... có những đức tánh Từ, Bi, Hỷ, Xả, Hoan Hỷ, Tinh Tấn, Thanh Tịnh...chúng ta cũng ...

PHẬT HỌC TINH HOA - HoaVoUu

có tham chiếu tư tưởng các bậc thánh nhân, hiền triết đông tây. ... Bằng vào “vô ngã, Pháp”, đạo Phật khuyên ta mở rộng hai tay ôm vũ trụ vào ... trung thành giong ruổi lên đường đến bờ sông Anoma, thì trời vừa hừng sáng, thái tử ... ròng rã 20 năm mãi đến năm 1428, Bình Định vương Lê Lợi mới đánh duổi được giặc.

PHẬT NÓI KINH - HoaVoUu

Giường của chó thường dùng tấm thảm nỉ mượt mà trải lên. Khi ăn thì ăn đồ ngon đựng trên mâm vàng. Cốc đi ra phố. đức. Phật đi ngang qua cửa nhà của Cốc ...

Những Nét Văn Hóa Của Đạo Phật - HoaVoUu

bản chất từ bi, trí tuệ của Đạo Phật - có thể không ... lời kinh tụng thức tỉnh con người trỗi dậy đối mặt ... cả những điều đó, như có cái gì bất động giữa không ... hoa, cánh bướm, dòng sông, điệu nhạc, người đàn ông, ... miếng đậu hủ (đậu khuôn) lớn bằng ba ngón tay là ... Japanese Garden, Brooklyn Botanic Garden.

Phật Giáo Căn Bản - HoaVoUu

Nghĩ đến đạo sĩ Alamara Kalama là vị đạo sư mà lần đầu tiên Ngài tìm đến ... vui tươi, Vua cất tiếng niệm Phật rồi băng hà nhẹ nhàng. Sau khi Vua ... Ðạo Phật không câu chấp về sự có mặt tại chùa của ... say mà có thể gây phạm bốn giới cấm nêu trên là sát sinh, ... ông, ông không nên nói bậy như thế, chớ nên phỉ báng.

Đạo Phật Ngày Nay - HoaVoUu

Trước hết tôi xin phép được nói quan niệm của tôi về vấn đề học Phật. ... Những chén bát cổ ấy biểu hiện ... nhưng không có tác dụng gì trên sinh hoạt của con người ngày hôm nay. ... dốc (ấy, tôi cứ quen dùng cái chữ này mãi) và rất thích khi thấy làng ... Hãy để đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề, đừng tôn Ngài lên một vương.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ - HoaVoUu

đâu ngờ đạo Phật là “đạo của tuổi thanh xuân đang căng nhựa sống và tha thiết ... Nhưng từ lúc thanh niên, người ta phải cất mình ra khỏi cổng nhà cha ... nghe tiếng hay, nhìn sắc đẹp như hoa trồng trên đá, thấy tài lợi danh vọng như ... sinh cho kết quả, để đầu óc các bạn trẻ sau này rỗng tuếch, ấy là tội rất to của kẻ.

KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP - HoaVoUu

-Xin Đại vương lắng nghe lời giải về những điềm chiêm bao mà ngài mơ thấy. -Điềm chiêm bao thứ nhất, ngài thấy vô lượng vô biên chúng sinh cùng nhau vây ...

Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới - HoaVoUu

Ðể giúp ích về phương diện này, và cũng để cho mọi người khỏi hiểu sai lạc vì những bài báo nói ... Bao nhiêu bất mãn và thắc mắc thì bấy nhiêu đau khổ. Người ta chỉ có ... Trong kinh Bách dụ, đức Phật Thích Ca có thuật câu chuyện: Một ...

Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật - HoaVoUu

cho được mười niệm nối liền nhau, lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức. Phật A ... cũng đang thuyết giảng giáo nghĩa Niệm Phật này để rộng cứu vớt chúng sinh. ... 6. Đà Ra Ni Tâm. 7. Hộ Giới Tâm. 8. Ba La Mật Tâm. 9. Bình Đẳng Tâm. 10. ... việc trưởng dưởng Tín Căn vẫn là điều cần thiết yếu nhất trong hết thảy mọi.

Truyện Cổ Phật Giáo - HoaVoUu

Cuộc đời vì thế bớt đau thương… (Ðây là một chuyện tiền thân của Phật Thích Ca do chính Ngài kể lại. Trường Sanh Thái tử là A Nan đệ tử yêu quý của Phật, ...

ĐỨC PHẬT VÀ THIÊN LONG BÁT BỘ - HoaVoUu

3) Một Cƣ-Sĩ: Phải nói là qúa may mắn chúng tôi được đọc tập “Nguồn Gốc Loài. Người” do Toàn-Không Đỗ-Đăng-Tiến sưu tầm và sáng tác những bài ngắn.

Phật học Tinh hoa – Cụ Nguyễn Duy Cần - HoaVoUu

Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn. Duy Cần là ... sinh ra khỏi “nhà lửa”, hướng về cái đích duy ... 21 Tức là “Vô thượng chánh đẳng giác” dịch ở tiếng.

Những Điều Phật Đã Dạy - HoaVoUu

lại những lời dạy của Đức Phật. Tôi tin chắc rằng “Những Điều Phật. Đã Dạy” là một quyển ... khổ, sự diệt khổ và thấy được con đường dẫn đến sự diệt khổ”.66.

Phật học Tinh hoa – Cụ Nguyễn Duy Cần - Hoavouu.com

kho tàng văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bàn Thành ... cứu Phật học, mà ông đã nghiên cứu từ lâu, từ mấy chục ... Thích Ca có thể gọi là cuộc đời điển hình của.

GIÁO KHOA PHẬT HỌC - HoaVoUu

GIÁO BẢN (nguyên tác Hán văn của Phương Luân cư sĩ ở Đài-loan) ra Việt văn, ... Ngài xem khắp các kinh điển cựu dịch, ý nghĩa có nhiều sai trái, bèn căn cứ vào ... ảnh hưởng lớn lao đến việc truyền bá Phật pháp từ Ấn-độ và Tây-vực đến ...

Những Mẩu Truyện Hay Của Phật Giáo - HoaVoUu

về Phật giáo và về cuộc đời, khi đọc nhiều câu truyện bỗng giật mình thấy hình bóng mình trong ... hành trang của chúng ta trên con đường đời nhiều chông gai cạm bẫy này. ... Suy nghĩ suốt ngày đêm, chàng Bu chợt nảy ra một sáng kiến.

Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - HoaVoUu

Lịch sử Đạo Phật ở thế giới phương Tây trở về giai đoạn trước kỷ nguyên Thiên Chúa. ... chứng minh rằng những Points-moments này là sự sinh ra và biến mất trở lại ... Một ví dụ khác từ Nhật Bản là Xã Hội F.A.S., được thành lập bởi Shinichi ...

PHẬT NÓI KINH A NA LUẬT, BÁT NIỆM - HoaVoUu

PHẬT NÓI KINH A NA LUẬT, BÁT NIỆM. Hán Dịch: Ðời Hậu hán, Tam tạng Pháp sư Chi Khiêm. Việt Dịch: HT.Chánh Lạc. --- o0o ---. Nguồn www.quangduc.com.

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - HoaVoUu

Phẩm Tựa Thứ Nhất. 02. ... (Theo bản in của Đạo Tràng Chùa Quang Minh-Chicago, USA). KINH ĐẠI ... Khi ấy, nhân có Tôn giả A Nan, nhờ thần lực của Phật, một buổi sáng nọ ... thích; có thuyền bảy báu, cũng ở trong ao đó, để cho các chúng sinh, tự tại ... cung kính hướng về Đức Như Lai, đồng thanh nói rằng: -Kinh xin ...

Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Của Phật Giáo - HoaVoUu

nhắc đến Kinh Sigalovada để nhấn mạnh đến lời khuyên của Ðức Phật cho ... (2) Trạng thái thứ hai của Ðắc Thiền xẩy ra cùng lúc với nhị thiền được chấp.

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn - HoaVoUu

30 Tháng 4 2006 ... 【biên tập thuyết minh 】bổn tư liệu khố do Trung Hoa điện tử Phật Điển hiệp hội. (CBETA)y ... Cung kính vấn tấn ư nhất diện trụ。phục hữu nhị thập ngũ ức Tỳ-kheo-ni。 cung kính ... Mỗi mỗi ao tắm đều có mười tám bậc thềm bằng huỳnh kim,. 種種雜寶 ... ái hộ tự dưỡng dục đắc hảo tô dĩ cấp quyến thuộc。

Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - HoaVoUu

đồng với chữ tàng (chứa trữ), kho tàng chứa. Trữ những lời lẽ vừa thích hợp với chơn lý và vừa thích hợp với căn cơ của chúng sanh, mà Đức Phật Thích Ca ...

phật nói kinh chánh pháp ðại tập hội - HoaVoUu

Bấy giờ Bồ Tát Phổ Dũng nghe như vậy xong, lại bạch đức Phật: -Bạch Thế Tôn! Thời đại của đức Phật đó, tuổi thọ của chúng sanh được bao nhiêu? Ðức Phật ...

Sam truyen duc Phat thay Tay An_CS5.indd - Phật Giáo Hòa Hảo

cội Bửu Sơn Kỳ Hương do Đức Phật Thầy Tây An sáng khởi, phiên âm bản Sấm truyền và chú thích một ít điều thấy cần để giúp độc giả tiện bề theo dõi.

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN Dịch giả - HoaVoUu

Phẩm Tựa Thứ Nhất. 02. ... (Theo bản in của Đạo Tràng Chùa Quang Minh-Chicago, USA). KINH ĐẠI ... Khi ấy, nhân có Tôn giả A Nan, nhờ thần lực của Phật, một buổi sáng nọ ... thích; có thuyền bảy báu, cũng ở trong ao đó, để cho các chúng sinh, tự tại ... cung kính hướng về Đức Như Lai, đồng thanh nói rằng: -Kinh xin ...

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày - HoaVoUu

nhất trong lịch sử Việt Nam, và điều đó là công của đạo Phật. Phái. TRÚC LÂM YÊN TỬ ... điều kiện hiện tại của sự sống, những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra đều do ... tức là đạt đến trình độ giác ngộ hoàn toàn, trình độ Phật, trình độ vô thượng giác ... CHÍNH MỆNH là phương tiện sinh sống chân chính. Một nghề.

Ai cap huyen bi_unicode.indd - Thư viện số CĐKT-KH Đà Nẵng

Trong quyển Ai Cập Huyền Bí, tác giả còn đưa chúng ta đi xa hơn nữa. ... nó đã nhìn thấy những nỗi khổ đau của xứ Ai Cập bị tàn phá, suy vong sau cuộc xâm ...