阿彌陀經疏鈔演義 卷二

Thật) được lập ra bởi Duy Thức Học. Y Tha Khởi nghĩa là các pháp đều do các ... Ngày nay, các nhà khoa học cũng phát hiện “một”, vạn pháp quy về một.

阿彌陀經疏鈔演義 卷二 - Tài liệu liên quan

阿彌陀經疏鈔演義 卷二

Thật) được lập ra bởi Duy Thức Học. Y Tha Khởi nghĩa là các pháp đều do các ... Ngày nay, các nhà khoa học cũng phát hiện “một”, vạn pháp quy về một.

阿彌陀經疏鈔演義 卷三

thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”. (Nếu ai muốn biết rõ, ba đời hết thảy Phật, nên quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo).

阿彌陀經疏鈔演義 卷九

(Sao) Vô ương số thế giới, chư thiên nhân dân, dĩ chí quyên nhuyễn. ... (Sao: Hai là đài ở trong búp hoa, tức là đài ở trong hoa). ... Suốt ngày từ sáng đến tối đều ở chung một chỗ với Phật; đó là Ứng ... (Sao) Vô hữu trí nhi bất bi, bi nhi bất trí.