công ty cổ phần đại thiên lộc - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2012 ... Địa chỉ: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, TP. ... Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo ... Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán ...

công ty cổ phần đại thiên lộc - CafeF - Tài liệu liên quan

công ty cổ phần đại thiên lộc - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2012 ... Địa chỉ: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, TP. ... Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo ... Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán ...

công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2009 ... cao tili chlnh; d: h gia vi~c tu: thU c:lc chuAn mlfc va che dQ ke to: hi~n h: h, c:lc nguyen tac va phuong ... Công trình cao ốc văn phòng tại số 111-121 Ngô Gia Tự, quận 10,. Tp.HCM (*) ... Công ty liên doanh TNHH KFC.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ÐIỀN - CafeF

25 Tháng 4 2019 ... Binh Chan& Tp, Ha Chi Minh ... Thue va cac khoan Mt phai thu Nha nude ... Dia chi: C12/21 mak II IA, xd Tdn Kik, Binh Club* Tp. lId Chi Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ ... - CafeF

9 Tháng Năm 2019 ... Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ. MINH. Ký ngày: 9/5/2019 15:40:54. Signature Not Verified ...

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - CafeF

16 Tháng 4 2019 ... Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL. Ký ngày: 16-4-2019 11:46:43. Signature Not Verified ...

công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ taicera báo cáo tài ... - CafeF

Chi phí vay khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh khi phát sinh . - Chi phí trả trước: Gồm chi phí thuê showroom ; chi phí bảo hiểm nhà xưởng, ...

Công ty Cổ phần FPT - CafeF

7 Tháng 2 2020 ... thoái vốn của SCIC và tiến trình M&A thành công với một công ty công ... Năm 2019, hệ thống giáo dục của FPT có tổng cộng khoảng 50.000 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN - CafeF

... vị trong Công ty;. - Lưu: VT, TK. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. CHỦ TỊCH. Nguyễn Quang Quyền. Số: 269/TB-TĐTB-HĐQT. Yên Bái, ngày 26 tháng 02 năm 2020.

Công Ty Cổ Phần VNG - CafeF

19 Tháng Mười Một 2018 ... DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:0303490096, CN=Công Ty. Cổ Phần VNG, L=10, S=Hồ Chí. Minh, C=VN. Reason: I am the author ...

công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp vinaconex - CafeF

30 Tháng Giêng 2010 ... Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 ... tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán. ... Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán ... Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN - CafeF

16 Tháng Giêng 2020 ... 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 4700191357, cn=CÔNG TY CỔ. PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC. KẠN, l=BẮC CẠN, c=VN.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI - CafeF

15 Tháng 4 2019 ... Sợi TCD Bắc ninh : 2 tháng đầu năm TCD BN vẫn có đơn hàng xuất đi. Ai cập , giá tăng nhưng không theo kịp giá nguyên liệu. Tổng công ty.

Cong ty C6 phan Traphaco - CafeF

13 Tháng Ba 2018 ... Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO ... Ban Tong Giam doc Cong ty Co phfm Traphaco ("Cong ty") trinh bay bao cao nay va bao cao tai ...

Công ty Cổ phần Kinh Đô - CafeF

25 Tháng Ba 2011 ... hoàn thành vào ngày 30 tháng 12 năm 2010, và NKD và KIDO hiện là các công ty con của Công ty. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. Các thành viên của ...

công ty cổ phần xây lắp thành an 96 - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2011 ... khấu hao tài sản cố định, Cụ thể như sau: Nhóm tài sản cố định. Thời gian sử dụng. (năm). Nhà xưởng, vật kiến trúc. 8 - 30. Máy móc, thiết bị.

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CMC - CafeF

25 Tháng Chín 2017 ... trường ngoại tệ, thị trường vàng, để tiếp tục giảm tình trạng đô la hóa, ... ceramics ( 83%) và gạch thẻ ( 22%); cũng trong năm 2016, CMC sản ...

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ - CafeF

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Công ty Cổ phần Traphaco - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2008 ... Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo ... Sản xuất kinh doanh dược phẩm, hoá chất và vật tư thiết bị y tế; ... Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán ... Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số ...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HSX: HDG) - CafeF

14 Tháng Mười Một 2019 ... TV2. Sơn Mỹ 3.1. Bình Thuận. 50.0. 65.0. 1.3. Hà Đô. Hồng Phong 4. Bình Thuận. 48.0. 48.0. 1.0. Trung bình. 1.05. Nguồn: HDG. Tổng công ...

công ty cổ phần mía đường lam sơn - CafeF

16 Tháng Mười 2019 ... không được kiểm soát chặt chẽ, xu hướng sử dụng đường lỏng HFCS ngày càng cao dẫn đến ngành đường truyền thống khó khăn hơn bao ...

MỘT SỐ NẾT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ... - CafeF

9 Tháng Mười Một 2016 ... Văn phòng: Tòa nhà CT2, số 583 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, ... Tiền thân là Công ty Xây lắp đường dây và trạm, PCC1 đã phát huy được ...

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - CafeF

2 Tháng Năm 2010 ... Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài ... Bánh kẹo Hải Hà, các số liệu được sử dụng để bàn giao là số liệu tại ngày ... Năm 2009, chính sách kế toán Công ty sử dụng để thực hiện và ghi nhận ...

Công ty Cổ phần Ðầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - CafeF

2 Tháng 2 2017 ... theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo GCNĐKKD số 4104000027 do SKHĐT ... Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty nắm 100% phần vốn chủ sở hữu và 100% ... Hoạt động chính của MKS là xây dựng công trình dân dụng và cung cấp các dịch vụ. ... Công ty Cổ phần Bờ Biển Dài Tân Tạo (“LB”).

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY - CafeF

30 Tháng Sáu 2011 ... CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY. Số 10A - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội. Tel: (84 - 4) 3 3824 685 Fax: (84 - 4) 3 3829 054.

công ty cổ phần đầu tư phát triển sài gòn co.op - CafeF

27 Tháng Bảy 2018 ... Dja chi: 56 Thu Khoa Huân, Phu&ng Bn Thành, Qun 1, TP.HCM. Diên thoai: (028) ... Cong ty Lien doanh TNHH KFC Vit Nam. 59,393,465.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX 3 - CafeF

10 Tháng Tám 2011 ... công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không ... BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) ... Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2014 ... Các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính. Không có sự ... năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ... Công ty CP Sữa VN (vinamilk). 4.701.

công ty cố phần thép pomina - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2008 ... Kính gởi: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Các thành viên Ban Tổng Giám đốc. CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA. Chúng tôi đã kiểm ...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - CafeF

2 Tháng Năm 2007 ... (nay là Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát) và 99,71% vốn chủ sở hữu của công ty Cố phần ... Thuế thu nhập cá nhân nộp trước. 42.584.

công ty cổ phần viễn thông fpt - CafeF

21 Tháng 2 2020 ... Phòng IX5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM ... giới trong năm 2019 đối mặt với nhiều rủi ro và tiếp tục tăng trưởng chậm. ... thứ 4 để đảm bảo an toàn hạ tầng mạng viễn thông, giảm thiểu rủi ro ...

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH - CafeF

16 Tháng Năm 2009 ... 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Cho kỳ kế toán 6 ... Ông : Jean - Luc Costa. Thành viên ... nhất quán;. -. Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; ... Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*). -. -. 150 V. Tài ...

công ty cổ phần bia sài gòn - miền trung - CafeF

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn ... Nguyên giá Tài sản cố định là các dự án “Nâng công suất lên 50 triệu lít ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý - CafeF

20 Tháng Mười 2018 ... Ngan hang TMCP Cong tlurong VN - CN B~c Da N~ng ... gan lien voi dat tai Lo B15, B16, B17, B18; mot so may moc thiet bi. So dir cua khoan.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH - CafeF

1 Tháng 4 2019 ... Công ty tiền thân là Xí nghiệp Xích líp xe đạp Hà Nội được thành lập theo ... Trong năm tài chính 2018, Công ty không có biến động đặc biệt gì ...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH - CafeF

31 Tháng Mười Hai 2008 ... phương tiện vận tải; Sửa chữa đóng mới trang thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ; ... Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mai Linh tại Tỉnh Khánh Hòa.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI - CafeF

15 Tháng Năm 2017 ... VÀ XÂY DỰNG XUÂN. MAI. DN: cn=CÔNG TY CỔ. PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY. DỰNG XUÂN MAI, c=VN, l=Hà Đông, st=Hà Nội. Date: 2017.05.15.