phân tích đa dạng di truyền của các mẫu giống lúa cẩm bằng chỉ thị ...

phân tử SSR, trong đó có 9 chỉ thị đơn hình và 26 chỉ thị đa hình với tổng số 68 allen đa hình chiếm tỷ lệ trung bình ... anthocyanin của các mẫu lúa nghiên cứu, có 6 giống cho hàm lượng anthocyanin cao nhất là N14, ... nếp cẩm địa phương có hệ số tương đồng bằng 1, ... Gema Pereira-Caro, Shin Watanabe, Alan Crozier,.

phân tích đa dạng di truyền của các mẫu giống lúa cẩm bằng chỉ thị ... - Tài liệu liên quan

phân tích đa dạng di truyền của các mẫu giống lúa cẩm bằng chỉ thị ...

phân tử SSR, trong đó có 9 chỉ thị đơn hình và 26 chỉ thị đa hình với tổng số 68 allen đa hình chiếm tỷ lệ trung bình ... anthocyanin của các mẫu lúa nghiên cứu, có 6 giống cho hàm lượng anthocyanin cao nhất là N14, ... nếp cẩm địa phương có hệ số tương đồng bằng 1, ... Gema Pereira-Caro, Shin Watanabe, Alan Crozier,.

phân tích đa dạng di truyền của các mẫu giống cam sành tại hà ...

Việc sử dụng chỉ thị phân tử để đánh giá mức độ đa dạng di truyền giữa các mẫu giống cam sành Hà Giang sẽ góp phần phục vụ công ... đã được thực hiện bởi Nguyễn Thanh Nhàn và cs. ... sản phẩm DNA tổng số bằng cách điện di trên gel.

phân tích đa dạng di truyền của các mẫu giống đậu cô ve ... - VNUA

Những kiến thức và hiểu biết về đa dạng di truyền nguồn gen đậu cô ve (Phaseolus ... Kết quả phân tích đa dạng di truyền dựa trên 16 chỉ thị hình thái đã phân chia các mẫu giống ... Nếu mức tương đồng di truyền 0,69 có thể chia 60 mẫu giống thành 4 nhóm di truyền. ... bằng sử dụng chỉ thị phân tử SSR nhận biết 15.

phân tích biến dị di truyền ở dạng và số trái đậu nành bằng phương ...

Sự phân tích ở năm thành phần chính giải thích hơn 95% sự biến dị ở dạng trái một hạt, 85% đối với trái 2 hạt, và trên 82% ở trái 3 hạt. Từ khóa: Elliptic Fourier, ...

đa dạng di truyền các giống xoài (mangifera sp.) bằng kỹ thuật sinh ...

Genetic diversity of thirty six mango cultivars collected from some regions of Vietnam, mostly in Dong Thap area, were analyzed using combination of Amplified ...

Phân tích bài toán cơ nhiệt bằng phân tích đẳng hình học cho dạng ...

phương pháp đẳng hình học (IGA) để phân tích ứng ... vật liệu theo đổi liên tục theo quy luật phân bố hàm ... nhiệt trong vật liệu FGM là vấn đề quan trọng vì.

phân tích đa dạng di truyền dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử ssr

tích đa dạng di truyền và giá trị thông tin đa hình (PIC):. PICj = 1-∑. = n i i. P. 1. 2. Trong đó: i là alen thứ i của chỉ thị phân tử j, p là tần suất alen thứ i ở locus j, ...

PHÂN TÍCH DI TRUYỀN VÀ PHẢ HỆ CÁC DẠNG LAI “TỰ NHIÊN ...

cứu rất thành công khi kết hợp gen nhân 18S và. 28S, hoặc các gen ty thể để phân tích phả hệ một số loài (Littlewood, 2008; Dao et al., 2017). Loài. Fasciola ...

Nguyễn Cẩm Dương PHÂN TÍCH ÐA DẠNG DI TRUYỀN ... - HUS

Hình 10. Sơ đồ cây quan hệ di truyền của 39 mẫu Hồi hương với 11 mẫu Hồi núi ... liệu bằng các phương pháp hóa phân tích (như kỹ thuật sắc ký lớp mỏng, sắc ký ... Nồng độ ADN của dung dịch gốc được tính theo công thức 1,0 OD260.

phân tích đa dạng di truyền và việc xây dựng tập đoàn lõi của tập ...

row of 4 m length with a spacing of 40 cm x 10 cm, and 2 plants per hill, without- ... Nghiên cứu, đánh giá và so sánh đa dạng di truyền của tập đoàn giống là công việc ... đồng thời có ý nghĩa chiến lược trong chương trình cải thiện giống.

PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN KIỂU HÌNH VÀ CHỈ ...

Đánh giá đa dạng và phân nhóm di truyền của 24 dòng ngô nếp tự phối đời S8 ... Yên Bái-Việt Nam. 18. I18. GN63.2.1.2.1.3.1. Viện nghiên cứu Ngô, CHDCND ...

Nguyễn Cẩm Dương PHÂN TÍCH ÐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN ...

Enzyme và Protein thuộc Khoa Sinh học đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho ... Deoxyribonucleic acid. ADNts. ADN tổng số. Total DNA. ARN. Axit ribonucleic ... phải là chỉ thị phù hợp đối với việc chuyển giao hay so sánh các kết quả giữa các.

nghiên cứu đa dạng di truyền cây khoai môn - sọ bằng chỉ thị phân ...

Nghiên cứu này được tiến hành tại phòng thí nghiệm Sinh học phân tử - Khoa ... đa dạng di truyền các mẫu giống khoai môn - sọ với 2 loại chỉ thị DNA là RAPD và SSRs. ... nuôi, làm thuốc chữa bệnh, vừa có tiềm năng ... sản phẩm bằng cách điệ̣n di trên gel agarose 1%, ... phương pháp rất nhạy cảm với yếu tố tham gia.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG MÍA ...

nhất là thông qua con đường cải tiến nền di truyền. Việc mô tả ... miền Bắc, miền Nam và do Viện Cây lương thực và cây thực phẩm - Viện Khoa học kỹ thuật.

Ðánh giá đa dạng di truyền một số dòng, giống hoa chi Lan Huệ ...

Ðánh giá đa dạng di truyền một số dòng, giống hoa chi Lan ... cho thấy sự đa dạng lớn trong tập đoàn nguồn gen đã thu thập, với hệ số tương đồng di truyền từ.

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN CÁC GIỐNG SẮN ...

20 Tháng 2 2015 ... Trong nghiên cứu này đa dạng di truyền của tập đoàn giống sắn đang ... sắn nghiên cứu đều phản ánh đa dạng di truyền cao và phù hợp với kết quả đánh giá bằng chỉ thị ... toàn bộ exon 2 và toàn bộ 2 vùng không mã hóa.

sự đa dạng di truyền của các giống đậu nành rau nhật bản - Tạp chí ...

PIC = 1 - ∑ ( Pi )2. Với Pi là xác suất tập hợp giống mang allele thứ i, xác suất này được tính cho mỗi locus. 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO THUẬN. 3.1 Sự đa dạng của ...

Ðánh giá đa dạng di truyền một số dòng, giống hoa chi Lan ... - VNU

Số liệu nhị phân các phân đoạn ADN được xử lý bằng phần mềm NTSYS 2.02h. Kết quả phân tích cho thấy hệ số đa dạng di truyền (PIC) thu được của các mồi ...

ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC GIỐNG/DÒNG MĂNG CỤT (GARCINIA ...

Kết quả phân tích bằng phần mềm NTSYSpc 2.11a theo phương pháp UPGMA cho thấy mức độ tương đồng của 32 dòng măng cụt dựa trên dấu phân tử. ISSR ...

đa dạng di truyền các giống/dòng măng cụt - Tạp chí - Trường Đại ...

Kết quả phân tích bằng phần mềm NTSYSpc 2.11a theo phương ... gen cây măng cụt chúng ta cần phải có cơ sở dữ liệu dựa trên sự kết hợp sử dụng.

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG MƯỚP ...

Mướp hương (Luffa cylindrica (L.) Roem) hay còn gọi là mướp ngọt, là loại rau ăn quả được sử dụng phổ biến ở các nước châu Á và Việt Nam, ...

đánh giá đa dạng di truyền một số giống lúa ngắn ngày - VNUA

Thí nghiệm tiến hành đánh giá thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng và đa ... lúa ngắn ngày và một giống dài ngày (VN10) trong vụ xuân 2013 tại Học viện Nông nghiệp Việt ... thành 5 nhóm với hệ số di truyền 0,78. ... dạng di truyền các giống này bằng chỉ thị SSR, ... ngày thu thập từ nhiều nguồn được gieo cấy trong.

nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu ngập ở ... - VNU

Bắc), sông Cửu Long (phía Nam) và các tỉnh đồng bằng ven biển Miền Trung. Tại các vùng này, việc hình thành cơ cấu giống để canh tác lúa gieo sạ tại mô ...

Di truyền học - Trung tâm phân tích adn và công nghệ di truyền

minh ra cấu trúc không gian của ADN, đã nói: “Quy luật di truyền đúng từ ... Hãy trình bày các bộ phận cấu thành ngôn ngữ di truyền? 2. Chứng minh sự tương ...

đánh giá đa dạng di truyền của cá nhái và cá lìm kìm bằng kỹ thuật ...

Bài nghiên cứu nhằm đánh giá đa dạng di truyền của cá Lìm Kìm và cá Nhái, 65 con cá. Lìm Kìm được thu ... Qua sơ đồ phả hệ (Hình 8) phân tích bằng phần ...

đánh giá tính đa dạng di truyền của vườn giống vô tính keo tai tượng

KEO TAI TƢỢNG BẰNG CHỈ THỊ VI VỆ TINH. Lê Sơn, Dƣơng Thị Hoa, Hà Huy Thịnh. Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng. Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt ...

Ứng dụng phần mềm Titan để nhận dạng, theo dõi, phân tích tức ...

25 Tháng Mười Hai 2018 ... Tstorms2Symprod trong phần mềm TITAN được sử dụng để xác định ổ dông và sự di chuyển ổ dông trong ... echo tracking - enhancing TITAN.

phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học và phân bố của ...

9 Tháng Mười Một 2015 ... ổ sinh thái (βi) và dạng phân bố không gian (A/F) được áp dụng để ... 148,12); trang (K. obovata) là loài chiếm ưu thế tuyệt đối tại ven biển ...

phân tích phẩm chất gạo của tập đoàn giống lúa mtl - Tạp chí ...

9 Tháng Sáu 2015 ... hạt gạo. Nhóm lúa tẻ có đặc tính mùi thơm tương quan nghịch với trọng ... gạo rất thơm và hàm lượng amylose thấp hơn 20% có ở các giống lúa ... 68,6. 58,7. 78. 67,1. 54,4. Độ lệch chuẩn. 2,90. 3,17. 7,10. 2,71. 2,23. 3,12.

Phân lập và khảo sát đa dạng di truyền của một số mẫu phân lập vi

Kết quả bước đầu phân lập thành công vi khuẩn Xoc ở miền Bắc Việt Nam và việc phân tích đa dạng các nhóm Xoc cung cấp thông tin hữu ích về quần thể dịch ...

xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc - Cesti

được điều gì về lịch sử tiến hóa và số lượng bầy đàn trong chăn nuôi? 3. ... Với sự phát triển mạnh mẽ của sinh học phân tử, các kỹ thuật di truyền phân tử ... quả nguồn giống di truyền là một trong bốn lĩnh vực chiến lược ưu tiên của toàn cầu.

nghiên cứu khả năng dùng công nghệ tích trữ lạnh dạng băng tan ...

Nguyên lý chung của các hệ thống tích trữ lạnh là tích trữ lạnh dưới nhiều ... Mô hình thử nghiệm hoàn chỉnh đã được xây dựng theo sơ đồ sau đây, hình 2, ...

Nhận dạng khuôn mặt trong video bằng mạng nơ ron tích chập

Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu mạng nơ ron tích chập (CNN - Convolutional Neural. Network) là một trong những mô hình Deep Learning tiên tiến ...

chọn tạo giống lúa chống chịu nóng bằng chỉ thị phân tử

2.741,63 cM với khoảng cách trung bình giữa hai chỉ thị là 10,55 cM. Tất cả QTLs được xác ... Có 6 tính trạng (tính trạng gì?) được đánh giá kiểu hình thành công phục vụ cho ... đoạn đầy hạt (grain filling) sẽ dẫn đến thiệt hại về mặt kinh tế qua ...

ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ THỤ PHẤN CHÉO TRONG QUẦN THỂ ...

Từ khóa: Bảo tồn, Dầu song nàng, Dipterocarpus dyeri, đa dạng di truyền, thụ phấn chéo, SSR. MỞ ĐẦU. Họ Dầu (Dipterocarpaceae) là họ thực vật phổ.

chọn tạo giống lúa chống chịu nóng bằng chỉ thị phân tử - vaas

2.741,63 cM với khoảng cách trung bình giữa hai chỉ thị là 10,55 cM. ... Có 6 tính trạng (tính trạng gì?) được đánh giá kiểu ... proteomic analysis of differentially.