Tin học căn bản - cit.ctu.edu.vn

Sử dụng thành thạo các chức năng xử lý và phân tích dữ liệu cơ bản bằng. Microsoft Excel. 4.2.4. Tạo được các bài trình bày báo cáo bằng Microsoft Powerpoint. 4.2.5. Sử dụng ... Tin học căn bản. - Giáo viên hướng dẫn sinh viên làm bài tập Excel ... điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. - Điểm học ...

Tin học căn bản - cit.ctu.edu.vn - Tài liệu liên quan