14 2018TT-BGDĐT.pdf - Bộ Giáo dục và Đào tạo

trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm ... trưởng; giáo viên thuộc diện quy hoạch các chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu ... Minh chứng là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng) ... Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng là việc xác định mức độ đạt được về.

14 2018TT-BGDĐT.pdf - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài liệu liên quan

14 2018TT-BGDĐT.pdf - Bộ Giáo dục và Đào tạo

trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm ... trưởng; giáo viên thuộc diện quy hoạch các chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu ... Minh chứng là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng) ... Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng là việc xác định mức độ đạt được về.

TT 12-2018TT-BGDĐT.pdf - Bộ Giáo dục và Đào tạo

chuyên ngành khoa học với ứng viên thẩm định, đánh giá và có bản nhận xét cụ ... b) Tổng hợp kết quả thẩm định và bàn giao biên bản cho Tổ trưởng Tổ ... kiểm phiếu; biên bản họp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; báo ... ứng viên; Hội đồng xét thăng hạng tổ chức bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành bỏ.

588 /kh-bgdđt - Bộ Giáo dục và Đào tạo

10 Tháng Năm 2019 ... Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, ...

03/2019/tt-bgdđt - Bộ Giáo dục và Đào tạo

28 Tháng Ba 2019 ... chức thi tại một số điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định; việc lập danh ... và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ.

BGDĐT-NGCBQLGD.pdf - Bộ Giáo dục và Đào tạo

chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm ... học (DBĐH) thăng từ hạng II lên hạng I; giáo viên THPT và giáo viên DBĐH ... a) Minh chứng về kết quả đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ... Kinh phí tổ chức kì xét thăng hạng lấy từ nguồn thu lệ phí thăng hạng.

BGDĐT-GDTrH - Bộ Giáo dục và Đào tạo

sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh trung học và học viên giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là học sinh). 2.

14/2019/tt-bgdđt - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục ... để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế ... (Lương cơ bản PC thâm niên). - Kinh phí ...

2707 QĐ-BGDĐT.pdf - Bộ giáo dục và đào tạo

kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến yêu” năm 2018. | Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ... trường mến yêu”, cụ thể gồm một hoặc một số nội dung sau: - Những ấn tượng sâu sắc về thầy giáo, cô giáo mà tác giả yêu quý, ... Các em học sinh, sinh viên đã và đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên.

3741 BGDĐT-GDDT.pdf - Bộ Giáo dục và Đào tạo

24 Tháng Tám 2018 ... Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo ... trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Củng cố và phát ... đánh giá, xếp loại các môn học của học sinh năm học 2017 – 2018, đề ra các ... chức thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 22 / 2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày ...

6 Tháng Chín 2017 ... Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của ... thể thay thế giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ bằng nghệ sĩ nhân dân có bằng đại ... STT/ mã số HP. Học phần. Nội dung cần đạt được của từng học ...

16/2006/qđ-bgdđt - Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông - Bộ ...

... ngày 12 - 8 - 2006. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... thông ngày 05 tháng 4 năm 2006 và đề nghị của ông Viện trưởng Viện Chiến lược ... nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. ... học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 3844/BGDĐT-GDTrH CỘNG HÒA ...

9 Tháng Tám 2016 ... I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành ... của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo. 5.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 3333/BGDĐT-GDTrH CỘNG HÒA ...

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016. Kính gửi: Các sở giáo dục ... Đối với những sở GDĐT cần khảo sát năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh đáp ... Đặng Hiệp Giang, điện thoại: 0979099899, thư điện tử: [email protected]; Vụ Giáo.

Quyết định 16 BGDĐT.pdf - Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

... tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông./.. BỘ TRƯỞNG. nPhapluat.com. 09635291. LaSoft * Tel: 84-8-3845 6684 * www.ThuVie. Nguyễn Minh Hiển ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:3790/BGDĐT-GDTrH CỘNG HÒA ...

29 Tháng Bảy 2015 ... ... quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học ... thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và ... bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo. 5. Tiêu chí chấm ...

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT - Trung tâm giáo dục quốc phòng và ...

5 Tháng Mười Một 2015 ... dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học. Chƣơng I ... 2 Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐH Đà Nẵng.

Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục ...

tương đương của chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành ... (1) Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương.

01/2017/tt-bgdđt

tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 2. ... Chính tả: Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu ... Người trí thức yêu động sáng tạo của người thầy.

55/2012/tt-bgdđt

25 Tháng Mười Hai 2012 ... Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của ... tư này thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02.

06/2008/qđ-bgdđt - CTU

Ban hành Quy đnh đào to liên thông trình đ cao đng, đi hc ... Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, ... trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ... Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QÐ-BGDÐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ ... Khối lượng kiến thức phải học bổ.

10/2009/tt-bgdđt - VNU

quan đơn vị có liên quan, đăng trên trang web của cơ sở đào tạo và trang web ... chế này; đảm bảo quá trình tuyển chọn được công khai, minh bạch, có trách.

01/2014/tt-bgdđt

Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Căn cứ ... Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ...

07 / 2012 / TT-BGDĐT Độc lập - CTU

Số: 07 / 2012 / TT-BGDĐT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012. THÔNG TƯ. Hướng ...

4366/BGDĐT-PC Độc lập - VNU

23 Tháng Bảy 2010 ... một số nội dung quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày ... Thông thường tên tiếng Anh của cơ sở giáo dục phải được xác định ...

Quy chế ĐT ĐH-CĐ theo tín chỉ _QĐ 43/2007/QĐ-BGDĐT

15 Tháng Tám 2007 ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập ... chất của trường, trưởng phòng đào tạo sắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho các lớp.

Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT - Vinanet

15 Tháng Mười 2019 ... thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây ... tư, chi phí quản lý, chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định (tích lũy đầu tư) và ... Chi phí tuyển sinh và quảng bá tuyên Chiếm 1% trong tổng chi phí đào tạo.

130/2013/ttlt-btc-bgdđt - Cục Hợp tác quốc tế

17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng ... Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;. Thực hiện Quyết định ... Hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo lập dự toán các nội dung chi ... học có kết quả học tập tốt (đáp ứng tối thiểu các điều kiện về kết quả học tập,.

Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT

7 Tháng Giêng 2020 ... gpi tat la Nghi dinh so 27), Bo Giao due va Dao tao huong dan cac Bo, co quan ngang Bp, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho true thuoc ...

Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT - Trang chủ

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm. Thủ trưởng cơ sở ... Có thể sử dụng khá đa dạng các cấu trúc câu và vốn từ vựng cụ thể,.

2010_396 397-16_2010_TT-BGDĐT.pdf - Cong bao Chinh phu

15 Tháng Bảy 2010 ... VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP. (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm ...

1 Số: 4366/BGDĐT-PC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày ...

23 Tháng Bảy 2010 ... bằng ghi hình thức đào tạo đó. 7. Ghi tiếng Anh trên văn bằng. Việc ghi tiếng Anh trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, ...

1 ---------- Số: 9584/BGDĐT-CNTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

7 Tháng Chín 2007 ... Đẩy mạnh việc giảng dạy môn Tin học trong các trường phổ thông, mở ... của Bộ, thư viện đề thi, thư viện sách giáo khoa điện tử; tổ chức chủ đề ... cao đẳng và kì thi tốt nghiệp THPT năm 2007 để phục vụ triển khai cuộc vận.

6485/bgdđt-tccb - Phòng Tổ chức - Cán bộ

12 Tháng Năm 2015 ... báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức năm học 2014 - 2015 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12/2015. - Phiếu đánh giá và ...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT ...

5 Tháng Mười Một 2015 ... Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy ... dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học. ... Tuân thủ sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp có thẩm quyền. 3.

QĐ số 1533/GĐ-BGDĐT ngày 19/04/2018 - VIASM

Danh sách các sinh viên được cấp học bổng kèm theo Quyết định này. Điều 2. ... 81. Trần Bảo Trung. Đinh Tuấn Cường. 82 | Trường ĐH Bách khoa. Hà Nội. 83.

QĐ số 1532/QĐ-BGDĐT ngày 19/04/2018 - VIASM

Nguyễn Chí Khánh. |Vương Đình Ân. Chu Thị Ngân. Nguyễn Thị Khánh Hòa. Nguyễn Huy Hoàng. Hà Sơn Hùng. Hoàng Phan Việt Lâm. Lê Long Vũ. Định Bình ...