π π π π

sin sin sin ? π π π = . .5. הראו כי .א sin10 sin50 sin70. . = . .ב cos10 cos50 cos70. = . .ג sin10 sin50 sin70 ? = . .6. הראו כי. 8. 4. 2. 17 1 cos cos cos cos. 17. 17. 17.

π π π π - Tài liệu liên quan