Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Trường hợp bội thu ngân sách thì được sử dụng để trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. 3. Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được ...

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 - Tài liệu liên quan

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Trường hợp bội thu ngân sách thì được sử dụng để trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. 3. Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được ...

Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 - Báo Quảng Ninh

29 Tháng Bảy 2015 ... Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan ...

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 - Bộ Tài chính

Thời điểm thực hiện từ ngày 01/01/2015. Cơ cấu chi NSNN (%). Chi thường xuyên cho một số lĩnh vực. (nghìn tỷ đồng). Bội chi NSNN và ...

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 - Cổng thông tin ...

Nếu tính cả 10 nghìn tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang, thì tổng thu NSNN năm 2015 là 921,1 nghìn tỷ đồng. Các giải pháp về tăng thu NSNN:.

Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn ... luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân;.

LUAT NGHIA VU QUAN SU 78.2015.QH13.pdf - Trung tâm Giáo dục ...

luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân; đ) Học tập chính trị, quân sự, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, ...

152 /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 thảng 10 năm 2015 Căn cứ Luật ...

Căn cứ Luật Thuế tài ngưyên sổ 45/2009/QH12 ngày 25 thảng 11 năm ... có tại cơ quan tài nguyên và môi trường; Trường hợp sản lượng khai thuế không.

Luật ngân sách nhà nước - Vbpl.vn

29 Tháng Bảy 2015 ... năm sau hoặc các năm sau cho chương trình, dự án, nhiệm vụ. 3. Chi dự trữ ... phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách. 10. ... sách, bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm và các nguồn tài chính khác theo.

Báo cáo định kỳ số 3 (6 Tháng đầu năm 2015) - Ngân hàng Nhà nước

14 Tháng Mười 2015 ... Chi tiết rà soát Hợp đồng CG1 - Các ứng dụng quản lý dữ liệu CIC (các máy chủ chính, kho ... Mua sắm Ngân hàng lõi, Kế toán, Lập ngân sách và Tích hợp Hệ thống cho ... liệu (meta data) là yếu tố then chốt trong việc khai ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều kiện tiên quyết: Trước khi học môn Luật ngân sách nhà nước, sinh viên phải ... về lĩnh vực NSNN và các quy định pháp luật về tạo lập, sử dụng, phân phối ...

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2015 Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ...

8 Tháng Năm 2015 ... Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày ỉ3/3/2012 của Chính phủ quy ... theo Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ ...

Pháp luật về chi ngân sách nhà nước, qua thực tiễn tại huyện Hòa ...

Mục đích: Làm rõ cơ sở lý luận, các quy định của pháp luật pháp luật về chi NSNN; Nghiên cứu đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật chi. NSNN tại huyện Hòa ...

2015 Trang 79 MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH VÀ ...

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan - Email: [email protected] Lê Quốc Nghi ... hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở 7 quốc gia công nghiệp chủ chốt (G7) trong ... mềm Eviews cho thấy tất cả các nghiệm đều nằm ổn định hợp lý ...

101/2015/QH13

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin ... đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo,.

Công bố giá vật liệu xây dựng số 02/2015/CBGVL-LS ngày 01/6/2015

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT. TRIỂN ĐÔ THỊ ... |SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NATSTEEL VINA. 206 |Thép D6, D8 ...

Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính ...

20 Tháng Mười 2015 ... Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản ... Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 1.

Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/05/2015 của ... - Trang thiết bị y tế

20 Tháng Sáu 2015 ... Thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của ... Chỉ định điều trị bệnh viêm gan do vi rút, các bệnh lạ mới nổi. ... đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật. ... a) Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá.

Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 - VCCI-HCM

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính ... gồm cá, động vật thân mềm, loài giáp xác, động vật không xương sống dưới nước ... xứ quy định tại Thông tư này là các công đoạn sản xuất hoặc chế biến phải ...

QUỐC HỘI Số: 84/2015/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ... - ILO

25 Tháng Sáu 2015 ... Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người.

THÔNG TƯ Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6 ...

26 Tháng Giêng 2016 ... Đối với dự án có cấu phần xây dựng, báo cáo NCKT phải bao gồm thiết kế cơ sở với những nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Xây ...

200/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 THÔNG Tư ...

15 Tháng Mười Hai 2015 ... B kèm theo Thông tư này. - Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: Doanh nghiệp báo cáo giám sát theo các nội dung sau:.

04/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯ ...

5 Tháng Giêng 2015 ... Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan ... 29/01/2012 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày ...

Thông tư 04/2015/TT-BCT ngày 16/03/2015 - VCCI-HCM

a) “RVC” là hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa tính theo công thức quy định tại Điều 4 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT.

Số: 02/2015/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 01 năm 2015 ...

26 Tháng Mười Một 2003 ... Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tại Tờ trình số. 528/TTr-TNMT ... đình, cá nhân có đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 2.

143 /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2015 THÔNG Tư ...

11 Tháng Chín 2015 ... hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lỷ mua, bán, gia công và quả cảnh hàng hoá với nước ... tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. ... Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe.

Criminal Code (Law No. 100/2015/QH13 of November 27 ... - WIPO

territory of Socialist Republic of Vietnam which is defined as a criminal ... capital raising, online multi-level marketing, or online securities trading for the purpose of ... Deliberate revelation of work secrets; appropriation, trading, destruction of.

Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Luật giáo dục. - TNUT

CÔNG BÁO/Số 473 474/Ngày 04-8-2012. QUỐC HỘI ... thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một trình độ của giáo dục đại học. ... tuyên dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm; ... Thời gian đào tạo theo tín chỉ được xác định trên cơ sở số học phần và khối.

Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ ... - SYT Kon Tum

dụng thuốc Methadone theo mẫu số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, ... vào Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc Methadone hằng ngày theo quy định tại ...

Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ ... - SYT Kon Tum

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về xác nhận nội dung quảng ... hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT.

ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Keywords: Commune budget, fiscal decentralization, rural, Red River delta. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ. Ngân sách xã (NSX) là cấp cuối cùng trong phân cấp quản lý ...

Làng Mai số 38 ra ngày 19/02/2015 Hôm nay, ngày 12/2/2015, tại ...

Viện trưởng trường Đại Học Hồng Kông trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự cho Thầy ... loại thực phẩm: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực ... em trẻ ở Đà Nẵng, các bác ở Đà Lạt, Ninh Hòa, Bình ... I make the great vow to always find the right path.

Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh ...

Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số.

LUẬT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn cứ Hiến pháp nước ...

25 Tháng Chín 2010 ... Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hàng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện. 6. Tổ chức, điều hành và phát triển thị trường ...

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016 - WIPO

người lâm báo của các cơ quan báo cht vâ cán bộ quản lý báo cht. 5. ... mời của lãnh đạo Đảng vâ Nhâ nước hoặc Bộ Ngoại giao để đưa tin về chuyến thăm, ...

Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 - NTU

Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được ... d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;.