Bài toán vận tải - VOER

Có thể giải bài toán vận tải theo cách của quy hoạch tuyến tính. Tuy nhiên do tính chất đặc biệt của bài toán vận tải nên người ta nghĩ ra một thuật toán hiệu quả ...

Bài toán vận tải - VOER - Tài liệu liên quan

Các bài toán cơ bản kênh hở hình thang,tính toán theo ... - VOER

được xác định ở các bài toán thủy nông, thủy văn công trình, cân bằng nước,. v.v.. ... Ngoài ra ta biết rằng khi mặt cắt có lợi nhất về thủy lực, thì bán kính thủy lực.

Độ phức tạp tính toán và tính hiệu quả của thuật toán - VOER

PROCEDURE Bubble(VAR a: ARRAY[1..n] OF integer); VAR i,j,temp: Integer; BEGIN {1} FOR i:=1 TO n-1 DO {2} FOR j:=n DOWNTO i 1 DO {3} IF a[j-1]>a[j]THEN ...

Nội dung kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo ... - VOER

Trong giai đoạn đầu quan sát vật chất, kiểm toán viên sử dụng phương pháp kiểm kê. (đối với các mẫu hàng tồn kho chi tiết theo từng kho hàng, từng loại hàng) ...

Bài toán vận tải - VOER

Có thể giải bài toán vận tải theo cách của quy hoạch tuyến tính. Tuy nhiên do tính chất đặc biệt của bài toán vận tải nên người ta nghĩ ra một thuật toán hiệu quả ...

Bài toán xếp ba lô - VOER

Dưới đây là lời giải quy hoạch động cho bài toán xếp ba lô không bị chặn. Gọi các chi phí là c1, ..., cn và các giá trị tương ứng là v1, ..., vn. Ta ...

Ấm lên toàn cầu - VOER

được dự đoán sẽ diễn ra mạnh nhất ở Bắc Cực. Tiếp tục có ... Băng tan tại hai cực làm nước biển dâng cao, dẫn đến nguy cơ mất đi vĩnh viễn của những đảo ...

Bài toán đệ quy - VOER

Để xây dựng giải thuật giải một bài toán có tính đệ quy bằng phương pháp đệ quy ... Dễ thấy rằng : trong 4 thông số của bài toán thì thông số n là thông số quyết ...

Toán rời rạc 1 - VOER

công trình của Alan Turing về Entscheidungsproblem theo sau từ công trình của ... người ta tìm ra một số các nghịch lý trong lý thuyết tập, một số tiên đề đã được ... 2) Phương trình x1 x2 x3 = 15 có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

Các Toán Tử C - VOER

rất quan trọng vì đây là một trong những thành phần cơ bản của ngôn ngữ C . Toán tử gán (=). Toán tử gán dùng để gán một giá trị nào đó cho một biến a = 5;.

Bài toán nội suy - VOER

thức là hàm quen thuộc và ta đã biết nhiều tính chất của nó. Bài toán nội suy. Giả sử chúng ta có hàm số y=f(x), và biết giá trị của nó tại các điểm x0 =a < x1 <x2 ...

Toán Ứng Dụng - VOER

giáo trình này với mong muốn việc ứng dụng các phương pháp toán học, các phương ... phương pháp tối ưu, các bài toán về mạng, giới thiệu về quy hoạch động, ... không phù hợp với thực tế, cần kiểm tra và chỉnh sửa lại quy trình giải hoặc ...

Lý thuyết toán học - VOER

Đôi khi b gọi là thặng dư của a, modulo n, đôi khi a gọi là đồng dư của b, modulo n. Tập hợp các số ... x (mod n) chỉ có duy nhất một giải pháp nếu a và n là một.

Lịch sử toán học - VOER

Lĩnh vực của ngành học về Lịch sử Toán học phần lớn là sự nghiên cứu ... và "Vietnam Journal of Mathematics", một số diễn đàn toán học online. [41] đã giúp ...

Kế toán giá vốn hàng bán - VOER

Có 632 - giá vốn hàng bán. * Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức gửi bán: - Đối với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê ...

Bài toán cái túi xách - VOER

Bài toán chiếc túi xách chuyển về bài toán sau : Cho nên ta sẽ kết hợp đánh giá nhánh cận trong quá trình liệt kê các lời giải theo phương pháp quay lui.

Suy luận toán học - VOER

x2∈A2, ..., xn∈An, ta có một mệnh đề, ký hiệu P(x1, x2, ...,xn ). Ta nói P(x1, x2, ...,xn ) ... Giải : Gọi P là mệnh đề "n không chia hết cho 3" và Q là mệnh đề "n. 2.

Quy trình kế toán cho vay – thu nợ - VOER

Các bài toán phản ánh khi thu nợ. • Thu nợ cẩ gốc và lãi cùng một thời điểm thì hạch toán. Nợ: tài khoản tiền mặt hoặc tiền gửi của người vay (phần gốc và lãi).

Bài toán 8 quân hậu - VOER

int x[8], a[8], b[15], c[15];. Với các dữ liệu đã cho, thì lệnh đặt quân hậu sẽ thể hiện bởi : x[ i ] = j; // đặt quân hậu thứ i trên cột j. Bài toán 8 quân hậu. 2/4 ...

Bài toán người du lịch - VOER

Bài toán: Một nguời du lịch muốn tham quan n thành phố T1,.., Tn . Xuất phát từ một thành phố nào ...

Thuật toán Dijkstra - VOER

Thuật toán Dijkstra – Tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số. Bởi: Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên. Bài toán. Cho G = (V,E) là đơn đồ thị liên thông (vô ...

Phép toán thao tác bit - VOER

Trong ngôn ngữ máy tính, các phép toán thao tác bit (tiếng Anh: bitwise operation) thực hiện tính toán (theo từng bit) trên một hoặc hai chuỗi bit, hoặc trên các số ...

Tổng quan môn học toán rời rac 1 - VOER

mệnh đề, tập, quan hệ, hàm, đồ thị, hay lý thuyết số, …tất cả chúng đều rời rạc. Chúng ... 1 chuỗi các bài tập áp dụng “định nghĩa – định lý – chứng minh”.

Số nguyên và thuật toán - VOER

đó ra thừa số nguyên tố là không hiệu quả. Lý do là ở chỗ ... số nguyên tố Mersenne thứ 43, được đặt tên theo Marin Mersenne, một tu sĩ người Pháp sống vào ...

LẬP NGÂN SÁCH VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ - VOER

Chúng ta sẽ xem xét một số phương pháp lập ngân sách được sử dụng trong các tổ chức. Chúng ta cũng sẽ đề cập đến vấn đề ước lượng chi phí, đặc biệt chú ...

Giáo trình toán rời rạc - VOER

Kiến thức về phép toán đại số, phép toán hình học cơ bản. - Có khả năng suy ... chân trị của mệnh đề bằng cách kết hợp các mệnh đề mà ta đã biết chân trị. Các luật lệ ... Đặt vấn đề : Bạn có 3 lần kiểm tra trong lớp học. Nếu bạn đạt ... 11/ Tương tự bài tập 9 và 10, chứng minh các tương đương logic sau đây: a/ (PvQ)^. ¬.

Hệ thống sổ sách kế toán - VOER

Mỗi chứng từ ghi vào một dòng của sổ cái. Hệ thống sổ sách kế toán. 1/6. Page 2. Hình thức ...

Thuật ngữ ngành toán - VOER

Phỏng nhóm (groupoid) là một loại phạm trù đặc biệt trong đó mọi mũi tên đều nghịch đảo được (hậu tố “id” dịch là phỏng). 2) Nhóm (group). Giữa các nhóm có ...

Đơn giản hóa bài toán cân bằng nhiệt - VOER

Trong đó Q tỏa ra = mC(t1-t2 ) Qthu vào= mC(t2-t1) ( với t1 : nhiệt độ ban đầu; t2: nhiệt độ cuối cùng) với cách quy ước như trên, trong quá trình giải toán ta sẽ gặp những bất cập sau: 1) Về ... Tính nhiệt độ cuối cùng của hệ. Cho Cđ = 380 J/kg.

Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch - VOER

Khi tính toán đối với hệ thống điện 3 pha người ta dùng các đại lượng cơ bản sau: Scb : công suất cơ bản 3 pha. Ucb : điện áp dây cơ bản. Icb : dòng điện cơ bản.

Sai số tính toán và sai số phương pháp - VOER

Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên. Sai số tính toán và sai số phương pháp. Như chúng tôi đã nhắc đến ở trên, khi giải một bài toán phức tạp ta phải thay bài toán.

Bài toán luồng cực đại trong mạng - VOER

Trong chương này chúng ra sẽ trình bày thuật toán. Ford và Fulkerson để giải bài toán đặt ra và nêu một sô ứng dụng của bài toán. Mạng. Luồng trong mạng.

Cách giữ an toàn khi làm việc trong PTN - VOER

thí nghiệm (PTN) luôn đặt ở mức cao nhất và nó sẽ tác động trực tiếp đến sức ... phạm những quy tắc tối thiểu trong an toàn phòng thí nghiệm thì cơ hội được ...

Mạch khuếch đại thuật toán - VOER

mạch khuếch đại thuật toán thực nghiệm, được lắp ráp bằng các transistor, các ... mạch dùng transistor lưỡng cực thường tốt hơn về mặt trôi điện áp bù, và độ ồn. ... Ảnh hưởng của nó chỉ có ý nghĩa đối với những mạch có công suất rất thấp.

thuật toán vẽ đường thẳng - VOER

Xét đoạn thẳng có hệ số góc 0<m<=1 và deltax>0. ... toán tính toán các điểm vẽ dọc theo đường thẳng dựa vào hệ số góc của phương ... for k:=1 to steps do.

Giáo trình an toàn điện - VOER

nhằm đảm bảo an toàn cho con người khi sử dụng và vận hành thiết bị điện trong các loại mạng điện khác nhau. Giáo trình gồm 10 chương: - Chương 1: Phân ...

thuật toán vẽ đường tròn - VOER

Trong hệ tọa độ Descartes, phương trình đường tròn bán kính R có dạng: Với tâm ... Hình 1.8 : Đường tròn với điểm Q(xi 1, y) và điểm MidPoint. Đặt F(x,y) ... Thuật toán 1: Lần lượt thiết lập phương trình đường thẳng đi qua các cạnh của đa giác. Ứng với ... Viết chương trình nhập tọa độ 3 điểm A, B, C từ bàn phím. Tìm tọa ...