Thông tư 43.2016.TT-NHNN.PDF - Vbpl.vn

Cac ho4t dOng cho vay khac dm cong ty tai chinh ngoai hoot dOng cho vay tieu dUng quy dinh tai khoan 1 Dieu nay thuc hi'n theo quy dinh dm Ngan hang Nha ...

Thông tư 43.2016.TT-NHNN.PDF - Vbpl.vn - Tài liệu liên quan

Thông tư 43.2016.TT-NHNN.PDF - Vbpl.vn

Cac ho4t dOng cho vay khac dm cong ty tai chinh ngoai hoot dOng cho vay tieu dUng quy dinh tai khoan 1 Dieu nay thuc hi'n theo quy dinh dm Ngan hang Nha ...

Thông tư 05/2016/TT-NHNN - qlnh

b) Ngdy thf b6n muoi l6m kC tir ngdy hodn thenh ki6m tra ghi tr6n to khai h6i quan dd duoc th6ng quan trong trulng hqp ngdn hdng cung img dich vp tdi.

Ban hành kèm theo Thông tư sẻ 79/2016/TT-BTC ngày 6/6 ... - Vbpl.vn

6 Tháng Sáu 2016 ... hiện tại ròng (NPV) và Tỷ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR). 1. Tỷ suất ... định, thì IRR không phải là chỉ số tốt mà nên lựa chọn NPV để đánh giá./. 3 ...

Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ... - Vbpl.vn

1 Tháng Sáu 2016 ... 5, 10, 20, 50, Trị bệnh đỏ thân trên tôm do vi khuẩn HN.TS2-17 ... CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HẠ LONG. TT ... Sát khuẩn phổ rộng, tiêu diệt vi khuẩn, nấm ... CÔNG TY TNHH SX-MT-DV NGỌC HÀ.

Thông cáo báo chí về việc ban hành Thông tư số 33/2019/TT-NHNN

hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. | Ngày 31 tháng 12/năm 2019, Thống ...

Thông cáo báo chí về việc ban hành Thông tư số 42/2018/TT-NHNN

28 Tháng Mười Hai 2018 ... dan quan he huy dOng - cho vay sang quan he mua - ban ngoai te. MOt so not dung co ban dm Thong tu so 42/2018/TT-NHNN nhu sau:.

Số: 08/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014 ... - Vbpl.vn

17 Tháng Ba 2014 ... Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014. THÔNG TƯ. Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách ...

Thông cáo báo chí v/v ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN

đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Thông tư 06/2014/TT-NHNN), thay thế. Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà ...

Thong tu 21-2017-TT-NHNN.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn ...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay ... hiện sau giờ giao dịch thanh toán trong ngày của tổ chức tín dụng cho vay thì việc chuyển tiền được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của tổ chức tín.

301 /2016/TT-BTC HàNội,ngàyl5 tháng 11 năm 2016 Căn ... - Vbpl.vn

5 Tháng Mười Một 2016 ... các luật thuế, Luật sổ Ỉ06/20 Ỉ6/QHỈ3 ngày 06/4/2016 sửa đôi, bổ sung một sổ điêu của Luật Thuê ... X bạ theo tý lệ % nộp (đông) ... gia đình họ bao gồm vợ hoặc chồng và con chưa đủ 18 tuổi cùng sống chung trong gia đình ...

Nội dung Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN Thông tư 02/2013/TT ...

9 Tháng 4 2014 ... NHTM, TCTD phi NH và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Các đối tượng không áp dụng thông tư này bao gồm: Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín ...

Chiến lược giám sát hệ thống thanh toán của NHNN

thuong mai Viet Nam cep sg ket not lien thong voi nhau qua he th6ng chuyen ... va de xuat, kien nghi Thong clac NT-INN trong qua trinh thuc hien hoat clang.

Số: 339/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 ... - Vbpl.vn

28 Tháng Mười Hai 2016 ... (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần): 1.300.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng. 6. Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát ...

09/2016/TT-BTC Hà N - Vbpl.vn

74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái.

bộ thông tin và truyền thông - bộ văn hóa, thể thao và du lịch - Vbpl.vn

12 Tháng Bảy 2012 ... Căn cứ Luật Viễn thông năm 2009;. Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;. Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm ...

Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 về điều kiện cho vay ...

liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng thương mại là doanh ... để bổ sung nguồn vốn tín dụng ngắn hạn, khoản vay Trung/Dài Hạn phải nằm ...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 288/2016/TT-BTC Hà Nội ... - Vbpl.vn

15 Tháng Mười Một 2016 ... Chỉnh phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diên thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kỉnh doanh bản ghi ầm, ghi hình ca ...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 198/2016/TT-BTC Hà Nội ... - Vbpl.vn

11 Tháng Năm 2016 ... Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;. Căn cứ Luật ... thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. d) Lệ phí ...

Số: 173 /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 thảng 10 năm ... - Vbpl.vn

10 Tháng Năm 2016 ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập ... phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu Luật thuế giả trị gia tăng;Nghị ...

08/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ ...

17 Tháng Ba 2014 ... Điều 1. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng. 1. Tổ chức tín dụng, ... Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ... - Vbpl.vn

30 Tháng Chín 2008 ... Thay thế mẫu tờ khai đăng ký Thuế Thu nhập cá nhân số 01/ĐK-TNCN. (ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008) ...

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số ... - Vbpl.vn

12 Tháng Chín 2014 ... nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” b) Sửa đổi dấu cộng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai, điểm c.2.1 ...

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 88/2016/TTLT/BTC ... - Vbpl.vn

6 Tháng Năm 2016 ... Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số ... Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ.

1 Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm ... - Vbpl.vn

31 Tháng Năm 2016 ... c) Thông tin v ổ dịch phả đư c thu th p chi ti t, đầy đ , chính xác và kịp thời ... (Ban àn kèm eo T ông ư số 07 /2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 ... Típ gây bệnh lao cho bò: Mycobacterium bovis gây bệnh lao cho bò.

01/2016/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 01 thá - Vbpl.vn

23 Tháng 2 2016 ... về việc ban hành quy trình bầu Trưởng thôn, bản, khu phố. ... dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử. ... đủ phiếu bầu theo mẫu quy định của UBND cấp xã trước khi khai mạc cuộc bỏ ...

53/2016/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 21 t - Vbpl.vn

24 Tháng Giêng 2017 ... Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe. Container 40 Feet. Đồng/xe/lượt. 700.000 b) Phương tiện vận tải chở các loại hàng hóa khác có ...

Số: 38/2016/QĐ-UBND Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Vĩnh ... - Vbpl.vn

3 Tháng Mười 2016 ... chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc ... thị, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống ... Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội.

Hgnh phuc H i NGi, ngiy 30 thdng 6 ndm 2016 TH ~ NG TU ... - Vbpl.vn

v& B0 Tii nguyen v i M6i tnrbng t d c ngiy 3 1 thhg 3 h h g n h dk B6 Tii nguydn v i M6i ... [email protected] hqng 11) duuc tiep tuc sir dpng Chimg chi niy d6 tharn gia W thi thbg hwg vien ... B0 Noi vy: B0 tnrhg, cic Thir truhg vh cic bcm vj truc thuijc Bo;.

110/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hà Nội, ngày 3Q-tháng£jĩăm ... - Vbpl.vn

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Chất lượng sản ... quan kiểm tra có văn bản thông báo lý do và thời hạn trả kết quả kiểm tra, xử lý.

bộ thông tin và truyền thông - Vbpl.vn

24 Tháng Mười Hai 2015 ... trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp ... Lấy mẫu trực tiếp trên tần số RF hay trên tần số IF;. - Tần số lấy ...

kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 ... - Vbpl.vn

31 Tháng Ba 2016 ... 3.255. 3 - Dự án xây dựng trụ sở UBND cấp xã, tỉnh Đồng. Tháp ... 27/6/2016 của UBND Tỉnh. 4.500 ... 53 - Chuẩn bị đầu tư xổ số kiến thiết.

thông tư - Vbpl.vn

đ) Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ... 2. Giấy chứng nhận ATTP có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Mẫu Giấy chứng nhận ...

thong tu 91 - Vbpl.vn

Chính phủ về quân nhân chuyên nghiệp Quân đội Nhân dân Việt Nam;. Căn cứ ... làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân;.

bộ y tế thông tư - Vbpl.vn

30 Tháng Mười Hai 2011 ... g) Dấu hiệu Lasègue: Bệnh nhân nằm ngửa, gối duỗi thẳng, nâng chân lên khỏi mặt giường cho đến khi đau. Nghiệm pháp dương tính nếu ...

thong tu 93 - Vbpl.vn

Tư lệnh các quân chủng, binh chủng, binh đoàn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên ... Bài 1: Bắn muc tiêu cố đinh ban ngày súng trung liên RPĐ. (RPK). 03.

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 về ...

30 Tháng Sáu 2016 ... c) Văn bản của cha mẹ thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con đối với trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn ...