Glossary - DSHS

2. English / Vietnamese Glossary. Address. Confidentiality. Program n. ACP ... an Administrative Law Judge decides contested issues. ... Cách Dàn Xếp Khác A court order approving an alternate arrangement that ... MAP. Khoản Thanh Toán. Nợ Chưa Trả Hàng. Tháng. The least amount paid each month on an arrears debt.

Glossary - DSHS - Tài liệu liên quan

Glossary - DSHS

2. English / Vietnamese Glossary. Address. Confidentiality. Program n. ACP ... an Administrative Law Judge decides contested issues. ... Cách Dàn Xếp Khác A court order approving an alternate arrangement that ... MAP. Khoản Thanh Toán. Nợ Chưa Trả Hàng. Tháng. The least amount paid each month on an arrears debt.

glossary of terms glossary - NH.gov

example: Permanent Partial – this definition may vary by state. The purpose of the ... a report that is the same as CAY, but only contains data from insureds with ...

AFH - DSHS

TTY (509) 568-3038. 1611 W. Indiana Ave. ... Sở Chăm Sóc Đặc Biệt DD và được DSHS cấp phép. DDA phải cho phép ... Quý vị có thể truy cập vào trang web ALTSA tại ... (DDA) từ 18 tuổi trở lên yêu cầu chăm sóc, hỗ trợ và giám sát. Những ...

Báo Cáo Ngược Đãi và Bỏ Bê - DSHS

báo cáo bất kỳ tình nghi nào về ... Có khả năng giúp ngăn chặn ngược đãi, ruồng bỏ, bỏ bê và bóc lột tài chánh ... Phát biểu bằng lời nói về cảm giác vô dụng.

Ad Hoc Reports - DSHS

The Report will appear on the screen and will give you the option to print it. Page 5. Importing into Excel Spreadsheet. Note: These instructions are written to be ...

h∏yt≈n dÙng t˜ng gi¿y ph t TrÀ em bªt ∆¬uh„c khi ch∂o ∆Ïi - DSHS

Âm Nhạc Hãy hát với em. Mở nhạc cho em nghe. Những bài hát ru ngủ và những bài hát theo vần ... Hãy đặt cho em những giới hạn để dạy dỗ em nhưng đừng.

Hướng Dẫn về Các Mức Hỗ Trợ Dịch Vụ Tại Nơi Cư Trú - DSHS

sống một mình trong cộng đồng. ... Điển hình là những người đang sống trong ... viên tại nơi cư trú hiện có cho tất cả thân chủ, 24 giờ mỗi ngày, bất kể mức dịch ...

Dịch Vụ Hỗ Trợ Việc Làm - DSHS

Nếu một thân chủ nhận được các dịch vụ việc làm trong ít nhất chín tháng, đã không tìm việc và quyết ... tại địa phương hãy kiểm tra Trang Web Tìm Kiếm Nhà.

Đơn Xin Phúc Lợi Do Thiên Tai - DSHS

sống hoặc đã làm việc trong khu vực thảm họa vào thời điểm thiên tai. Quý vị ... QUÝ VỊ CÓ MUỐN AI NGOÀI GIA ĐÌNH QUÝ VỊ NỘP ĐƠN XIN CÁC PHÚC LỢI.

Yêu Cầu Xin Tái Xét Lệnh Cấp Dưỡng Con Nhỏ - DSHS

(a) DCS phải có các thông tin về địa chỉ hiện tại của cả hai bên đối tác của lệnh cấp dưỡng. (b) Tiểu bang Washington phải có thẩm quyền pháp lý khu vực ( ...

Tóm Tắt Cuộc Họp Thẩm Định - DSHS

Hồ Sơ của quý vị sẽ hỏi xem họ có thể nói về việc đó với quý vị hay không. ... Nhân viên quản lý hồ sơ của tôi đã giải thích rằng tôi có thể chọn lựa hoặc thay đổi ...

Ủy Quyền Kiểm Tra Lý Lịch - DSHS

Đơn vị yêu cầu sẽ trình nộp thông tin của người nộp đơn thông qua Hệ Thống ... DSHS sẽ cung cấp kết quả kiểm tra lý lịch của tôi cho những người hoặc đơn vị ...

Medicaid Các Dịch Vụ Và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS) - DSHS

cách nhất quán là một trong số các chương trình tốt nhất trong quốc gia. Đối với quý vị, việc này có ý nghĩa gì? Quý vị có nhiều tùy chọn và chọn lựa để được ...

Kiểm Tra Lý Lịch Dựa Vào Dấu Vân Tay Thông Báo - DSHS

FINGERPRINT-BASED BACKGROUND CHECK NOTICE ... Tuyên Bố Đạo Luật Quyền Riêng Tư Của Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) hiện có ở trang web FBI tại.

Bed Bug Fact Sheet - Texas DSHS

Bed bugs have been found in 5 star hotels and their presence is not determined by the cleanliness of the living condition where they are found. Bed bug ...

Navigating Through Challenging Behaviors - DSHS

Không bao giờ xa cách thân chủ trong tình huống thách thức. Đúng Sai 9 ... Nếu sự cố gắng đầu tiên của quý vị khi xử lý một hành vi thách thức không ... Luôn nói với cá nhân thích hợp nơi quý vị làm việc nếu quý vị cần nhiều ... Nhận biết được những việc giống như một khách hàng thích ăn những gì và khi nào hoặc cách.

Tái Xét Việc Hội Đủ Điều Kiện - DSHS

Lưu giữ trang này vào các hồ sơ của quý vị. ... trình Washington Apple Health được liệt kê trong mẫu đơn này. ... Góa bụa. Trong một Quan Hệ Gia Đình Có Đăng Ký. 10. Tôi hoặc một người nào đó trong nhà của tôi đã bị kết án trao đổi Trợ ...

Thay Đổi Hoàn Cảnh - DSHS

Ngày: Liệt kê tất cả những ai đã dọn vào (bao gồm trẻ sơ sinh):. Tôi mua và chuẩn bị các bữa ăn với các bạn cùng phòng của tôi. (đánh dấu vào ô áp dụng):. Có.

Đơn Xin Cấp Phát Thiết Bị Viễn Thông - DSHS

Để sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, thường là quay số 7-1-1. ... bảo vệ Otter Box. ... dấu một hoặc nhiều ô để cho biết những gì quý vị xem xét chủng tộc của quý vị là.

Thông tin về ICAP dành cho Các Đáp Viên - DSHS

Bất kỳ phụ huynh, giáo viên hoặc người chăm sóc nào quen thân với người đang được ... ICAP được hoàn tất bởi một đáp viên đã biết một thân chủ ít nhất ba tháng và ... Người nộp đơn có thể được yêu cầu trả lời các câu hỏi hoặc giải thích một số ... Thông tin có thể được lấy từ tập sách ICAP, từ các cuộc phỏng vấn bằng ...

S H A C School Health Advisory Council - DSHS

Function of a school district SHAC. • Recruitment & orientation of new SHAC members. A Guide for Texas. School Districts. Additional information on how to ...

Giấy Ủy Quyền Bồi Hoàn Trợ Cấp Tạm Thời - DSHS

Tôi làm gì nếu SSA gởi toàn bộ chi trả có hiệu lực trở về trước cho tôi? Tôi hiểu tôi không thể nhận được trợ cấp công cộng Tiểu Bang và các phúc lợi SSI vào ...

Introduction to Personal Care Assessment Key - DSHS

PCRC Online Key - VIETNAMESE. 1. Giới Thiệu ... Điểm số của quý vị phụ thuộc vào hai yếu tố chính: 1. ... Bán thân bất toại (liệt một bên cơ thể). 15 hoặc.

Reading a Permanent Resident Card - DSHS

Reading a Permanent Resident Card. United States Permanent Resident Card (green card) (May 2010). Most of the information on the card is self-evident.

Các Dịch Vụ Bãi Miễn Tại Nhà và Cộng Đồng - DSHS

phụ huynh không được xem xét. - Nếu một người lớn ... ứng trong cộng đồng với dịch vụ bãi miễn hàng tháng và/hoặc giám sát ... Toll Free: 1-800-319-7116.

KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA LỞ DA CHỖ DA BỊ CHÈN ÉP ... - DSHS

9 Tháng Chín 2015 ... trên chỗ bị chèn ép, và chú ý đặc biệt tới các khu vực đó. 2. Giúp thân chủ đổi vị trí ít nhất là cứ mỗi 2 tiếng. 3. Dùng gối hay tấm lót nệm khác ...

Application for Cash or Food Assistance - DSHS

Nếu quý vị cần giúp đọc hoặc hoàn tất mẫu đơn này, xin yêu cầu chúng tôi trợ giúp ... Thông tin đã nhận được từ USCIS, được dựa vào việc nộp đơn này, có thể ...

How to apply for and use basic food benefits - DSHS

cụ ước tính phúc lợi của chúng tôi để biết xem quý vị có đủ tư cách để hưởng Thực. Phẩm Cơ Bản hay không và ước tính quý vị sẽ nhận được bao nhiêu. Quý vị ...

Thỏa Thuận Tự Nguyện Xin Thay Đổi Chỗ Ở (VPA) Cho Trẻ ... - DSHS

Có lý do nào để tin rằng đứa trẻ này có thể là con của Người Da Đỏ không? ... chứng được yêu cầu CHỈ KHI NÀO nếu tờ khai này được ký bằng dấu (X) ở trên.

Take Charge: A Gay Man's Guide to Sexual Health - DSHS

Chlamydia of the urethra (penis) urine screening or urethral swab. If your last test was negative or you've never been tested. A must for sexually active gay men.

Công Cụ Sắp Xếp Giới Hạn Tuần Làm Việc và Giờ Làm ... - DSHS

Hướng Dẫn: 1. Năm/Tháng: Chọn năm và tháng mà quý vị đang sắp xếp từ trình đơn thả xuống bằng cách nhấp vào ô.

Yêu Cầu Truy Thu Các Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Không ... - DSHS

REQUEST FOR COLLECTION OF UNINSURED HEALTH CARE EXPENSES. DSHS 18-681 VI (REV. 10/2015) Vietnamese. Trang 1. STATE OF WASHINGTON.

NHỮNG GÌ CHA MẸ MUỐN BIẾT VỀ SÀNG LỌC TRẺ ... - Texas DSHS

là rất quan trọng cho sức khỏe của em bé của bạn. 2. Các em bé với ... gì các phòng thí nghiệm làm với em bé của bạn máu điểm ... ñöôïc goïi laø PKU. Beänh ...

Take Charge: A Gay Man's Guide to Sexual Health - Texas DSHS

Chlamydia of the urethra (penis) urine screening or urethral swab. If your last test was negative or you've never been tested. A must for sexually active gay men.

Các Sự Kiện dành cho Những Người Lớn Tuổi Hơn (từ 60 ... - DSHS

Sự Kiện #1: Nếu quý vị là một người lớn tuổi hơn, từ 60 trở lên, quý vị có thể ... Sự Kiện #3: Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên, quy trình nộp đơn xin sẽ đơn giản và ...

Các Yêu Cầu Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Thực ... - DSHS

DSHS 11-034B VI (REV. 05/2019) Vietnamese. ABLE BODIED ADULT WITHOUT DEPENDENTS (ABAWD). Các Yêu Cầu Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi ...