9789290617648-vie.pdf (‎4.111Mb)

một số rối loạn tâm thần, thần kinh và sử dụng chất gây nghiện ... rối loạn này là những yếu tố nguy cơ, hoặc là hệ quả, ... không, việc đánh giá không chỉ dựa trên các triệu chứng mà còn ... nhắc sử dụng thuốc chống trầm cảm hiệu quả với.

9789290617648-vie.pdf (‎4.111Mb) - Tài liệu liên quan

9789290617648-vie.pdf (‎4.111Mb)

một số rối loạn tâm thần, thần kinh và sử dụng chất gây nghiện ... rối loạn này là những yếu tố nguy cơ, hoặc là hệ quả, ... không, việc đánh giá không chỉ dựa trên các triệu chứng mà còn ... nhắc sử dụng thuốc chống trầm cảm hiệu quả với.