M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/ M282X/M352WS ...

cáp nối tiếp, sử dụng trình đơn trên màn hình để thay đổi thiết lập cho 1 và 2. 1. CHẾ ĐỘ CHỜ SẴN (Thiết lập trước: BÌNH THƯỜNG). Để điều khiển máy chiếu ...

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/ M282X/M352WS ... - Tài liệu liên quan

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/ M282X/M352WS ...

cáp nối tiếp, sử dụng trình đơn trên màn hình để thay đổi thiết lập cho 1 và 2. 1. CHẾ ĐỘ CHỜ SẴN (Thiết lập trước: BÌNH THƯỜNG). Để điều khiển máy chiếu ...

M352WS/M302WS/M332XS - NEC Display Solutions, Ltd.

смотреть 3D изображения, проконсультируйтесь с врачом. ... ➉ Управление проектором через локальную сеть (PC Control Utility Pro ... Введите имя привода CD-ROM (например: «Q:») и «LAUNCHER. ... Screen Size (Unit: cm/inch).