Untitled - UNESCO

Thông thường di sản văn hóa phi vật thể không chỉ hạn chế ở một hình thức biểu ... khẩu, kể chuyện, nghệ thuật thủ công, thể thao và các hình thức giải trí khác.

Untitled - UNESCO - Tài liệu liên quan

Untitled - UNESCO

Thông thường di sản văn hóa phi vật thể không chỉ hạn chế ở một hình thức biểu ... khẩu, kể chuyện, nghệ thuật thủ công, thể thao và các hình thức giải trí khác.

Untitled - Intangible Cultural Heritage - Unesco

văn hóa phi vật thể trong trạng thái nguyên sơ hay thuần túy ... nhằm đảm bảo là di sản có thể được truyền dạy từ ... di sản vật thể (văn hóa và thiên nhiên).

Untitled - UNESCO Intangible Cultural Heritage

gồm cả âm nhạc, múa, cầu cống, hát, trang phục và đồ thờ cúng mang tính thiêng, cũng như các tập quán tín ... tục ngữ, câu đố, truyện cổ tích, hát ru, truyền thuyết, sử thi ... Các nghệ nhân này CÓ ngôn ngữ bị mất đi sẽ vĩnh viễn mang theo nó.

khung thống kê văn hóa unesco 2009 (fcs) - UNESCO Institute for ...

Viện thống kê UNESCO (UIS) là một cơ quan thống kê của UNESCO và là bộ phận lưu trữ dữ ... bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng nghiệp thuộc Bộ phận Văn hóa UNESCO. ... phát triển, loại hình sản phẩm này ngày càng mở rộng và đến thời điểm này thì chính “sản ... Ngọc trai chỉ được coi là đồ trang sức và đồ thủ công.

160407 UNESCO VIII J. Urda_6 - Unesco Etxea

LOWE, M.D. (1990). ... 2001, el 26% de los autobuses entraron en este mes y el 29% en 2000). Al igual que sucede ... Hala ere, denon partaidetza beharrez-.

Le - ~ AVR~ 20 - UNESCO

d9ng lien quan dSn di san Then - la bing ch(rng cua sv tv nguy~n, ct6ng ... 1-Igp tac Va t<ilO qi~u ki~n thu~n }gi cung cac t6 chtrc, ea nhan bao V~ Va phat.

TÓM TẮT - Unesco

người, nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau và các chính phủ. ... thành phố hoặc vùng miền nào, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hay địa giới của ... đây không nhất thiết là quan điểm của UNESCO và không ràng buộc với UNESCO. ... 7. GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 2000-2015. TÓM TẮT. Gần hai phần ba các.

Luật Di sản văn hóa - UNESCO

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ... giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử thẩm mỹ,.

No ........... OP1.f". - UNESCO

Louis Saint-Ange Philippe (Thiong), Tambour maker. Petit Gabriel ... Headmaster of school. Citron Donis ... inclusion in the tourism industry calendar as well as in international festivals. ... prestigious French magazine Le Monde de la Musique.

CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ - Unesco

17 Tháng Mười 2003 ... các văn kiện quy chuẩn cho việc bảo vệ di sản văn hóa, đặc biệt là ... Đại hội đồng của các Quốc gia thành viên được thành lập, dưới đây ...

Family name - Unesco

Curriculum Vitae. Family name: NGUYEN ... “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ từ góc độ xuyên quốc gia (nghiên cứu trường hợp ở Thung lũng Silicon, ...

AoE ch0.indd - Unesco

receive e-mail notifications of new reports and data releases. Electronic version. Consult the e-Atlas: www.unesco.org/data/atlas-education-gender. Regions.

Accréditation d'ONG - Unesco

2. a. Adresse de l'organisation. Veuillez indiquer l'adresse postale complète de l'organisation. ainsi que les coordonnées complémentaires telles que le numéro ...

câu chuyện sân ga - UNESCO-CEP

“Câu Chuyện Sân Ga” là chủ đề của cuộc thi ảnh và phim phóng sự nằm trong dự án Hành Trình Xanh do ... Nhà thiết kế | Thạc sĩ nghệ thuật | Chủ nhãn hiệu Thời trang Sĩ Hoàng ... backdrop chính sân khấu, welcome backdrop (phông chụp.

UNESCO CV form

Form HR 5-1 (September 2010). Previous form ... RecrutWeb - Curriculum Vitae ... English. Presentation tools. Arabic. Spreadsheet. Chinese. Text processing.

UNESCO CITY OF DESIGN

... the Oullim (Great Harmony) East Asia Poster Exhibition presented by Professor Geum ... Professor Soo Hong Jang ... Professor Dae Yoo Jung ... Dae Dong Information Industrial High School ... In addition, Kumho Asiana Group set the.

Education Law amended - Unesco

4 Apr 2014 ... 38/2005/QH11. Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Education Law. 1. To amend and supplement Clause 2, Article ...

Benjamin Bloom - (IBE) (UNESCO)

BENJAMIN BLOOM. 1913–99. Elliot W. Eisner. 1. About five feet five inches (1.65 m) in height, Ben Bloom was not a very large man, but his physical stature in ...

CIENTIFICINVENTORY OF THE WORSHIP NGS IN PHU ... - UNESCO

Collecter systematiquement toutes les informations fournies par la communaute ... et pratiques festives liees aux rois Hung dans I'histoire jusqu'a nos jours. ... cochons noirs), les gateaux de riz banh chung et banh day (essentiellement offerts.

Media and Gender - Unesco

Sex trafficking in mass media: gender, power and personal economies. Peter J. Kareithi. Hegemonic ... Television viewing and the learning of sex-role stereotypes. Sex Roles, 6(2), ... information and media content (on or offline) based on MIL ...

La L : NAJt 2015 - UNESCO

30 Q?<">Mb 3.)M.:>~o~<">o ... J~ aoaJ3owM~b da&~.xs?·. ~bbM3~ ... l) G8og<'q qog<>Qg<.' C.OQ. C~<. 'owc. ;-8. ~r oq. gC. ~f kq ru qc oo. ~p. ~C. -w. ~C qo.

UNESCO Logo Toolkit

A window containing the Toolkit will open. 2 Click the logo that ... 2.6. Exclusion zone. 2.7. Typeface. 2.8. Colours. 2.9. Positioning of logo block. 2.10. Positioning ...

Benjamin Bloom - IBE-UNESCO

BENJAMIN BLOOM. 1913–99. Elliot W. Eisner. 1. About five feet five inches (1.65 m) in height, Ben Bloom was not a very large man, but his physical stature in ...

Note from the Secretariat - UNESCO

NOI. S6: Cllf43 IUBND-VHKG. vIv H6 so' H<)i Gi6ng "D~n PhiI D6ng va DSn S6c" ... sCJ nhCi'ng hi~ubi~tvesinhho~tMhQi van hoa tmyen thong PhiI D6ngmlanh ... vAo DANH SACH DI SAN VAN HOA PHI VAT THE DAI DIEN CUA NHAN LOAI.

list of participants - Unesco

12 Nov 2014 ... Note: This list is based on information extracted from the online registration system ... Mr John Gai Yoh. Minister ... The Goi Peace Foundation.

nomination form - Unesco

the old Heungdeok-sa(興德寺) temple in Cheongju city, using movable metal ... confirmed when the museum of Cheongju University published the “Report on.

Neha Hooda - Unesco

The Fantastic Case of Doraemon in India. Neha Hooda ... and girls. < Today I will talk about 1 such program: Doraemon :-) ... Figures at_a_glance__2016.pdf.

NGO accreditation - Intangible Heritage - Unesco

articles have been published in the Bulletin of the National Academy of ... Il>r ~MHaHcwpoBaH!IlR npoeKTOB nporpaMMbi;. •. paspa6aTbiBaeT. TeKY!UlllM.

aq. - Intangible Cultural Heritage - Unesco

My name is Pham Thanh Khoi ... T6i dong thu~n trong vi~c xay dvng h6 sa "Ngh~ thu~t Don ca tai til" de trinh ... Cdn Giu(Jc, ngay 2 4 thang 12 nam 2012 ... Tkb Cf;; va tv nguy¢n !ham gif:l v8.o (:h.c bo~l.l l'l(mg b:~o v¢ V~j phir: huy di S~i(: r.

Di sản Văn hóa Phi vật thể và Phát triển bền vững - UNESCO

Do vậy, một nền giáo dục chất lượng phải thừa nhận sự giàu có mà di sản văn hóa phi vật thể mang lại và thúc đẩy những tiềm năng giáo dục bằng cách một.

The early relationship between UNESCO and the IOC - Diagoras ...

officials, with members of the International Olympic Committee (IOC) playing a key role, ... and Health in Connection with the VI Olympic Winter Games. Oslo: The ...

Ot? - Intangible Cultural Heritage - Unesco

Mi~u Uii Len, February gth 2016. I'm Nguyen Thi Lich, a folk artist on Xoan singing. ... I am a member of An Thai Xoan singing guild. ... Nguyen Thi Kim Hoa.

w .......... 001 - Intangible Cultural Heritage - Unesco

cwan ly nhA nuac dAi vm di san vln h6a phi ~t th! theo quy c!inh c1ia phap I~t. ~ d' • .. h6 ... Tha nhang, Mai Vua, fl6ng dam), 14 songs of i::wocation for health, good fortune- ... integrating songs to adapt to the limited performance time allowed by the ... djnh ho~c duqc tham vfuJ V~ nhfrng Sf c~t cup, cai bien, thay d6i.

bioethics core curriculum - Unesco

18 Jul 2008 ... Resources in Ethics (http://www.unesco.org/shs/ethics/geobs) ... had moved into a van and isolated himself, was disheveled, and walked ...

Conclusions of the First Assembly of the International ... - Unesco

9 Mar 2010 ... the UNESCO Secretariat in PDF format to be put online with a link from the member's ... Women”, TTTV Mission project, IIT Kharagpur, April 2004. • Name of ... http://www.spp1173.uni-hd.de/english/home.html. In July 2005,.

Knowing our Lands and Resources - Unesco

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). By using the ... Rong DAI and Dayuan XUE ... Ecology and Society 21(2):15. http://dx.doi.org/10.5751/ ... We thank Mr. Tran Ngoc Thanh for all the photos and video documentation and we.