中峰三時繫念法事 全集講記

ngài Tuân Thức, ý nghĩa, văn chương, khai thị, thứ tự tác pháp của Tam. Thời Hệ ... Nam và Trung Hoa, lịch đại tổ tiên, phụ mẫu, tông thân quyến thuộc, cũng như ... Trong những đức hiệu của chư Phật, vị thứ nhất là Sư Tử Phật. Sư ... các chất báu trang trí cán dao, nên đức Phật quy định dao phải bằng sắt, dài sáu ngón.

中峰三時繫念法事 全集講記 - Tài liệu liên quan

中峰三時繫念法事 全集講記

ngài Tuân Thức, ý nghĩa, văn chương, khai thị, thứ tự tác pháp của Tam. Thời Hệ ... Nam và Trung Hoa, lịch đại tổ tiên, phụ mẫu, tông thân quyến thuộc, cũng như ... Trong những đức hiệu của chư Phật, vị thứ nhất là Sư Tử Phật. Sư ... các chất báu trang trí cán dao, nên đức Phật quy định dao phải bằng sắt, dài sáu ngón.