TH 13.pdf

30 | MODULE TH 13 ... ph thu c r t nhi u vào vi c chu n b k ho ch d y h c c a giáo viên, cho nên “có k ho ch d y h c t t ... úng m c tiêu bài d y, m c tiêu bài d y là k t qu mà h c sinh ph i ... Hoạt động: Tìm hiểu khái niệm chung về lập kế hoạch dạy học ... KÜ N¡NG LËP KÕ HO¹CH BµI HäC THEO H¦íNG D¹Y HäC TÝCH CùC | 33. 2.

TH 13.pdf - Tài liệu liên quan