Các kết - Tổng cục Thống kê

1 Tháng 4 2014 ... cho việc nghiên cứu, đánh giá và hoạch định các chính sách, chương trình, mục tiêu ... Biểu 10: Dân số từ 1 tuổi trở lên ở nơi khác chuyển đến chia theo nơi thực ... Biểu 1.5: Dân số và tỷ lệ tăng dân số chia theo các vùng kinh tế - xã hội, 2009 ... học ở một trường, lớp nào thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các kết - Tổng cục Thống kê - Tài liệu liên quan

Giải thích Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Huyện - Tổng cục Thống kê

phân theo mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng. (1) Diện tích đất mục ... Có ba phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá so sánh, đó là: * Phương ... Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển về quy mô tuyệt đối các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm ...

tổng cục thống kê - Trang thông tin điện tử Cục thống kê tỉnh Thanh ...

3 Tháng 2 2020 ... V/v gửi văn bản trên hệ thống eoffice.mpi.gov.vn không gửi qua địa chỉ email. Kính gửi: - Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;.

Quyết định về tổ chức Tổng Điều tra nông thôn ... - Tổng cục Thống kê

vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh ... trình xây dựng phương án Tổng điều tra cần tận dụng các số liệu, chỉ tiêu được thu thập qua ... Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Mặt trận tổ quốc Việt Nam ... KTTH (3b). 40. Nguyễn Tấn Dũng.

Các bảng danh mục áp dụng trong Tổng điều ... - Tổng cục Thống kê

5 Danh mục các nước và lãnh thổ phân theo khu vực địa lý. 55 ... 17 Bộ Tài Nguyên và Môi trường. U17. 18 Bộ Thông tin ... 59 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. U59 ... Giơ Rai, Tơ Buăn, Chơ Rai, Hđrung (Hbau, Chor),. Aráp**, Mthur**… 11 Ê Đê. Ra Đê ... Xa Điêng, Xa Chiêng**, Bù Lơ**, Bù Đek** (Bù.

hiệu suất xử lý cod, tổng đạm, tổng lân của hệ thống xử lý nước thải ...

25 Tháng Ba 2013 ... waste water processing seafood (QCVN11:2008/BTNMT-Colume A). The ... Nồng độ COD và TN sau xử lý so với QCVN 11:2008/BTNMT-loại A.

Một số quy trình áp dụng trong Tổng điều tra ... - Tổng cục Thống kê

Tăng cường thảo luận thông qua các câu hỏi, tình huống hoặc bài tập theo từng nội dung của bảng hỏi trong phiếu điều tra để làm rõ và thống nhất triển khai ...

Tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế năm ... - Tổng cục Thống kê

5 Tháng 4 2017 ... Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. 69. Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX: Kết quả hoạt động của Hợp tác ...

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Nông thôn ... - Tổng cục Thống kê

Số lƣợng, cơ cấu hộ nông thôn (từ biểu 1.15 đến biểu 1.22). 3. Kết quả thực ... Số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản tại thời điểm 01/7/2016 ... lúa 311,2 ha; cánh đồng ngô 69,4 ha; cánh đồng mía 147,2 ha; cánh đồng trồng rau các loại 105 ha ...

Báo cáo tóm tắt Kết quả chính thức Tổng điều ... - Tổng cục Thống kê

Ấn phẩm “Tổng quan kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016” và ... Năm 2016, tỷ lệ số thôn có điện của Trung du và miền núi phía Bắc chiếm ... Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày.

Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và ... - Tổng cục Thống kê

thống kê và để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch.

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 - Tổng cục Thống kê

Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng câu trả lời thích hợp. Mã khu vực ... của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm. 2017. ... Cty TNHH tư nhân, Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50%.

Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN - Tổng cục Thống kê

Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024 ... ở từng quốc gia để cung cấp các số liệu thống kê cần thiết, cũng như trong mối ... Nhiệm vụ chính của Ủy ban ACSS là điều phối các nỗ lực trong khu vực ... Các lĩnh vực mà các quốc gia thành viên ASEAN cần hỗ trợ ... 0,473. 0,478. 0,463. 0,464. 0,463 a Số liệu năm 2016. Nguồn số liệu:.

nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện - Tổng cục Thống kê

thời điểm thống kê; không phân biệt họ đã có hay không có giấy tờ pháp lý chứng nhận sự ... giữa dân số với đất đai , tài nguyên và môi trường . Mật độ dân số ...

nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh - Tổng cục Thống kê

(Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số ... Trong thống kê, dân số được thu thập theo khái niệm “Nhân khẩu thực tế ... được giới hạn bởi đường đẳng sâu từ 30 m trở ra đối với vùng biển Bắc Bộ, Đông và Tây. Nam bộ, Vịnh Thái Lan và từ đường đẳng sâu 50 m trở ra với vùng biển miền ...

Giải thích Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Xã - Tổng cục Thống kê

địa, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng, đất phi nông ... Số lượng, cơ cấu và phân bố dân số là một trong những chỉ tiêu kinh tế -xã hội cơ ... và cơ cấu hộ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo và thu thập thông ... Hai người trở lên có quan hệ gia đình với nhau , không có ai tạo thành một gia.

Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Tỉnh - Tổng cục Thống kê

(Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011). STT Mã số. Nhóm, tên chỉ tiêu.

Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời ... - Tổng cục Thống kê

hc của trên 96,2 triệu người là nhân khu thực tế thường trú tại gần 26,9 triệu hộ dân cư sinh ... Trong thời k xây dựng Chủ ngh a xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống ... coi là cuộc Tổng điều tra dân số hiện đại đầu tiên của nước ta khi sử dụng ... hợp chết của hộ dân cư t ngày 01 Tết Âm lịch năm trước đến hết ngày 31/3 ...

nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã - Tổng cục Thống kê

1. NỘI DUNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ. (Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-. BKHĐT ngày 10 ...

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia - Tổng cục Thống kê

Mã số. Nhóm, tên chỉ tiêu. Phân tổ chủ yếu. Kỳ công bố. Lộ trình thực hiện ... Giới tính, thành thị/nông thôn, vùng ... Số lao động đi làm việc có thời hạn ở ... Đầu nhiệm kỳ. A. Ban Tổ chức. Trung ương Đảng. 44 0316 Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội ... Tổng cục Thống kê. 89 0613. Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước.

THÔNG TIN-BÌNH LUẬN Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông ...

20 Tháng Mười 2014 ... http://www.vietnamwork.vn, http://www.hrvietnam.com, http://sieuthivieclam.vn. Biên dịch viên cũng có thể đăng ký làm thành viên các diễn đàn ...

Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu ... - Tổng cục Thống kê

chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp ... kinh tế, loại hình kinh tế, tỉnh/thành phố. Năm. A. Tổng cục Thống kê. 58 0410 ... 211 1403 Số đài phát thanh, truyền hình.

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

3 Tháng 4 2019 ... Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển dụng công chức năm ... thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng ... tuyển công chức được miễn thi Ngoại ngữ hoặc Tin học trong các trường ...

Quyết định phê duyệt Quy trình sản xuất thông ... - Tổng cục Thống kê

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của. Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;. Thực hiện Đề án “Đổi ...

tổng hợp tham luận dự kiến trình bày - Bộ Thông tin và Truyền thông

Xây dựng, triển khai mạng tổng đài dùng riêng trên cơ sở số hóa toàn mạng, tập trung phục vụ liên lạc bảo mật Lãnh đạo cấp chiến lược. Nghiên cứu, xây dựng ...

2.1 Hệ thống quản lý giao thông - Tổng cục đường bộ Việt Nam

② Phần điều khiển VMS:có chức năng nhận thông tin từ bộ điều khiển chính, điều khiển và gián sát ... o Khi có lỗi thu phí do bất thường của firmware(phần mềm) liên quan đến thu phí và các loại ... trên nền MP3 (Phạm vi : -8V~-12V). - Sản phẩm Hàn ... o Đo điện áp đặt vào Cutter, kiển tra tình trạng hoạt động và vệ sinh.

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam - Tổng cục Thống kê

Nội dung. 0121924 Quả óc chó. 0121929. Hạt vỏ cứng khác chưa được phân vào đâu. 0122 ... dịch vụ vận chuyển gỗ và ... cắm trại. 1392023. Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ ... Phim và tấm dùng để ... 365. Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7. Tên sản phẩm. Nội dung.

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền ... - Tổng cục Thống kê

nghẽn mãn tính trên một trăm nghìn dân. B. 27. 3.3.2 ... Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển. A. 100 9.2.1. Tỷ trọng ... với tư cách thành viên. A ... Tỷ lệ dân số có thu nhập bình quân một ngày dưới 1,9 Đô la Mỹ là phần trăm ... tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích.

Phiếu thu thập thông tin tình hình cơ bản và kết ... - Tổng cục Thống kê

Xã có đường xe ô tô từ trụ sở UBND huyện đến trụ sở UBND xã không? ... 06 = Điểm trường tiểu học, 07 = Điểm trường trung học cơ sở, 08 = Điểm trường ...

giải thích hệ thống biểu chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng ...

Vị trí này không nhất thiết luôn ở một nơi, miễn là nó nằm trong tỉnh. - Đơn vị có ... Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng trong năm tổng hợp từ kết quả điều tra chăn ... Trường hợp một số tỉnh không coi nguồn đầu tư từ xổ số kiến thiết là ngân sách.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CBCC-VC TỈNH QUẢNG ...

lý nhà nước về công tác nội vụ, trong đó có quản lý CBCCVC nhà nước ở cả ... Sau khi được Lãnh đạo Sở đồng ý về mặt chủ trương xây dựng phần mềm theo.

tổng hợp một số điểm khác nhau giữa thông tư 200 và thông tư 133

So sánh danh mục hệ thống tài khoản kế toán. 3. Tài khoản kế toán ... Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 244. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. 333. Thuế và các ...

Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam - Tổng cục Thống kê

Tên sản phẩm. Mã. 011709 0117090 Sản phẩm cây có hạt chứa dầu khác. 0118. Rau, đậu ... Dụng cụ vẽ, vạch mức hay dụng cụ tính toán toán học khác ... 931. Dịch vụ thể thao. 9311 93110 931100 9311000 Dịch vụ của các cơ sở thể thao.

Phiếu thu thập thông tin về trang trại - Tổng cục Thống kê

Lao động tham gia sản xuất trong trang trại (tại thời điểm 01/7/2016) ... Trong đó: Máy phát điện dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ... Lợn/heo thịt. 6. ... từ chăn nuôi trong 12 tháng qua. Sản lượng. Mã. (kg). Só con xuất. SÔ chuồng.

báo cáo tổng hợp nghiên cứu quản lý hệ thống giao thông tĩnh tại ...

Nhìn chung các bến xe tải đã được bố trí theo quy hoạch, riêng các bãi xe vẫn mang tính tự phát, nằm sâu trong nội thành gây ùn tắc giao thông. c. Bãi đỗ xe, điểm ...

thông tin tổng hợp - Tổng cục TDTT

Đông Đức chỉ để chứng mình rằng họ mạnh hơn Tây Đức. Rất nhiều VĐV nghĩ ... Karate (WKF - Hiệp hội Karatedo Thế giới) ... Hợp đồng ký kết giữa Trung tâm xét nghiệm và Ban tổ chức sự kiện bao gồm cả lịch ... Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ... 0,42 FTE (FTE – Full time ... nhanh của chuột có thể làm con ngƣời chạy siêu nhanh.

thông tin tổng hợp - Tổng cục Thể dục Thể thao

xuất ra chất strychnine có tác dụng trong việc kích thích thần kinh), caffeine, cocaine và các chất ... ngƣỡng nữa, thì đây còn gọi gì là thi đấu thể thao? Sự thực ...