Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán). - Vishipel

đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính ... bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù ... 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ... Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01.

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán). - Vishipel - Tài liệu liên quan

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán). - Vishipel

đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính ... bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù ... 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ... Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01.

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)

31 Tháng Mười Hai 2016 ... bảo rằng Báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ ... Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Tổng Công ty May Nhà ... yếu là tập trung vào các lĩnh vực sau đây: ... Dịch vụ kho bãi;.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán - Mobifone Service

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (gọi tắt là "Công ... hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất năm ... chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. ... cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 30/06

Công ty TNHH Kiểm toán FAC (“Công ty”) tiền thân là Công ty TNHH Kiểm toán và ... |Tiền và các khoản tương đương tiền ... khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN của CÔNG TY CỔ ...

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á. Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 2. NỘI DUNG. Trang. Báo cáo của Ban ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Hanel

Chúng tôi không thu thập được các thư xác nhận công nợ, cũng không thực hiện được thủ tục kiểm toán thay thế. Do đó, chúng tôi không đánh giá được các ...

Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - PVPower NT2

12 Tháng 2 2019 ... Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần ... có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về ... Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán ...

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2017 - OCB

12 Tháng Sáu 2018 ... đến ngày lập báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị. Ông Lê Văn Kiểm. Bà Trần Cẩm Nhung. Bà Lê Nữ Thùy Dương. Chủ tịch. Phó Chủ tịch.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN của CÔNG TY ... - CafeF

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Kế toán & Tư vấn Thuế AAT đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm ... Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Chuẩn mực ... Chứng chỉ KTV số: 1000/KTV ...

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Vinexad

26 Tháng 2 2018 ... Công ty Cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103010028 ngày 27/04/2006 và ...

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - NCTS

6 Tháng Ba 2019 ... kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - HPT Vietnam ...

31 Tháng Mười Hai 2018 ... Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc đã xem xét ... báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán được nêu ở Thuyết minh ... vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí lắp đặt chạy thử chuyên ...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Mẫu số B 02 – DN/HN) ... thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Tập đoàn với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm ... nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích ... Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN của CÔNG TY TNHH ...

Công ty TNHH Hưng Long - Quảng Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2202000103 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh ...

báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán - CafeF

2 Tháng Năm 2012 ... Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá. Việt Nam (VAE). Kinh doanh ...

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của PVCFC

27 Tháng Ba 2018 ... Điện thoại đi động: (0280) 3819 000 Fax: (0290) 3590 501. Người thực hiện ... h doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế ... 4 TRÁCH NHIỆM HENTAI. DAMITTE.

Báo cáo tài chính hợp nhất 5 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán

cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho giai đoạn tài chính 5 tháng đầu năm 2015. ... Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam ... gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận ... các loại trái phiếu và công cụ nợ nắm giữ vì mục đích mua bán để kiếm lời.

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 201710/04/2018 ... - CC1

kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính ... Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ... Số tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bản trên báo.

báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán - Công ty cổ phần ...

28ACT/HĐQT ngày 01/12/2004, thực hiện quản lý dự án Thủy điện ... Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định ...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 - PVOil

20 Tháng Ba 2019 ... trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp ... tại ngày 18 tháng 5 năm 2011 nhưng chưa được Tập đoàn Dầu khí Việt ... bể chứa xăng dầu và kho bãi; Mua bán phân bón, các sản phẩm hóa dầu.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 - PVOil

Công ty" hoặc "PVOIL”) để trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của ... tại ngày 18 tháng 5 năm 2011 nhưng chưa được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các ... xăng dầu và kho bãi; Mua bán phân bón, các sản phẩm hóa dầu.

Báo cáo tài chính năm 2016 - Vishipel

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính ... liên quan đến an toàn phương tiện hoạt động trên biển và bảo vệ an ninh ...

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam; ... hai đơn vị trong số các Công ty theo danh sách dưới đây trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 - Apax Holdings

1 Tháng Giêng 2017 ... Văn phòng giao dịch: Tầng 4, tòa tháp A, tòa nhà Sky City, Số 88 Láng ... đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót ...

Báo cáo tài chính VFS đã kiểm toán 2016 - giải trình

Tilth, Bác Cũ Tài chính tải 2016 kết thúc ngày 31/12/2016, ... lạnh giá tính thai hợp của các chính sách kế toán dự án dụng và tinh hn ly cua LG HTC tỉnh Lê T của BIM ... 45.770.920. 23.819 ... 4 TỶn thi hành Lumia khali ủy thác của khách hàng.

Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán - XSKT BẠC LIÊU

Bà Nguyễn Ngọc Thúy. Chức vụ ... Trụ sở hoạt động và các đơn vị trực thuộc. Trụ sở của ... Bảng cân đối kế toán (tiếp theo). NGUỒN VỐN. Mã Thuyết sô minh.

Bao cáo tài chính 2016- Đã kiểm toán Công ty Cổ phần ... - Vinamilk

28 Tháng 2 2017 ... Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2016. Mẫu B 01 – DN ... (ii) Các kho n u tư n m gi n ngày áo h n ... phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư.

Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2016 - Đất Xanh Group

6 Tháng Ba 2017 ... ẽ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và ... Có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng. ... Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.1 của báo cáo tài chính riêng.

Điều chỉnh BCTC năm 2016 và 2017 theo kết luận của Kiểm toán ...

9 Tháng Mười Một 2018 ... Theo đó, KTNN đã kiến nghị Tổng công ty điều chỉnh một số nội dung ... tại Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh một số bút toán vào Báo cáo.

Báo cáo tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán tại

3 Tháng Mười Hai 2018 ... Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính của ... Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty mẹ ... nhận được Công văn trả lời sổ 5797/BTC-TCDN của Bộ Tài chính.

báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã được kiểm soát

30 Tháng Sáu 2012 ... Ban Girm doc c6ns ry Cd phin'ftuds md Bm chinh Vian thong, d'n birLv Blo cao cnr Ban Cl,m d6c ... ngrn chan. phit hicn cac hlnn vi sian hn vA ci' vi phu kn6c' ... cd si, cri. i ki. ... TEI,dT MINH Bio CiO TiI CItiNE CHON LOC GIfg.

Danh sách CSV 15 9 2016.xlsx - Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường ...

Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam. Kiếm toán. 9 Trần Minh Thu Trang. K10405A. Odyssey ... Công ty TNHH Grant Thornton Vietnam. Kiểm toán. 25 Nguyễn Thị Nga Dung. 1 ... Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt. Nam. Audit ...

TẠI ĐÂY - Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, ... 25 Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt ... 14 Nguyễn Anh Tuấn Nam 1982 1472-2018-001-1 09/10/2017 01/01/2018 31/12/2022 ...

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - Cong bao Chinh phu - Chính phủ

22 Tháng Giêng 2019 ... Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán là cách thức, biện pháp, thủ tục mà KTVNN sử dụng để tiến hành thu thập các bằng chứng kiểm ...

kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán

Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu do giảng viên giới thiệu và làm đầy đủ bài tập. 3. Mô tả môn học. Môn học Kế toán tài chính 1 thuộc môn cơ sở ...

15/10/2016 báo cáo kiểm toán vốn đầu tư chủ sở hữu

-. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. - Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 ...