Tâm lý học - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Phân tích được bản chất của hiện tượng tâm lý người theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 1.2.1. G1.2. - Phân tích được các quy luật hoạt động ...

Tâm lý học - Viện Sư phạm Kỹ thuật - Tài liệu liên quan

Tâm lý học quản lý - Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Sư Phạm Kỹ ...

Mã số, tên học phần tổng tín chỉ: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ. Số TC (ĐVHT): 03 Cấu trúc: LT: 03. TN: 00 TH: 06 TL. Tên tiếng Anh: PSYCHOLOGY OF.

viện sư phạm kỹ thuật - Thư viện - hcmute

... (nội bộ 4 8226). Email: [email protected] ... http://sachbaovn.vn ... thuật TP. HCM http://thuvien.hcmut e.edu.vn/ http://thuvien.hcmut e.edu.vn/ ...

Tâm lý học - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Phân tích được bản chất của hiện tượng tâm lý người theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 1.2.1. G1.2. - Phân tích được các quy luật hoạt động ...

Tư duy hệ thống - Viện Sư phạm Kỹ thuật

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) Chuẩn đầu ra ... G1.1 Trình bày được vai trò của quá trình tư duy đối với hoạt động học tập, các giai ... o Jean Luc Deladriere, Sắp xếp ý tưởng với sơ đồ tư duy, Nxb Tổng hợp tp HCM, 2010. o Nguyễn ... 12. Chương IV: Các phương pháp tư duy và tìm kiếm giải pháp sáng tạo. G2.6.

Lý luận dạy học - Viện Sư phạm Kỹ thuật

kết hợp các hình thức đánh giá thành tích học tập phù hợp với các quan điểm lí thuyết của lí luận dạy học hiện đại, theo định hướng tăng cường tính tích cực, ...

Tâm lý học lao động - Viện Sư phạm Kỹ thuật

- Phân tích được các hiện tượng tâm lý tác động trong tập thể. 1.2.1. G1.3. - Trình bày được khái niệm giám định lao động và tâm lý học.

ĐVHT - Viện Sư phạm Kỹ thuật

khái niệm cơ bản về đo lường và đánh giá trong dạy học; các triết lí đánh giá trong dạy học; các hình ... Nguyên tắc phân loại mục tiêu giáo dục. Đoàn Văn Điều.

Xã hội học giáo dục - Viện Sư phạm Kỹ thuật

bị cho học viên những kiến thức cơ bản về xã hội học như: khái niệm, đối tượng, ... hội, bất bình đẳng và bất bình đẳng trong giáo dục, xã hội hóa xã hội, xã hội ...

Giáo dục học - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Số tín chỉ:2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm). Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết 0*2 tiết thực hành 6 tiết tự học/ tuần). ... Môn Giáo dục học đại cương trang bị cho sinh viên những nội dung chính như: ... đề về lý luận giáo dục; vai trò, đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên ...

Tâm lý học quản lý - Viện Sư phạm Kỹ thuật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT. THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH. VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ... Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành và là môn học tự chọn trong ... các nhân trong công tác quản lý; các vấn đề tâm lý nảy sinh trong nhóm và tập ... Tâm lý học quản lý là gì?

đề cương chi tiết - Viện Sư phạm Kỹ thuật

5 Lí luận phương pháp và kỹ năng dạy học. 2 15. 15 ... [54] Fraser, B.J (1994), Research on classroom and school climate, Handbook of research on science ...

TKB NVSP HE 2019 v4 - Viện Sư phạm Kỹ thuật

KTĐG: Môn Kiểm tra đánh giá (30t) – Cô Đặng Thị Diệu Hiền (0918057573). ❖ THSP: Môn Thực hành sư phạm –. Cập nhật 10/07/2019. STT. Ngày. Thứ 2.

Tap chi SPKT - Viện Sư phạm Kỹ thuật - hcmute

thuật thân yêu hay những kỷ niệm đáng nhớ ... trông rất “kêu” ấy rồi phải lặng lẽ ra đi ... có được qua những ngày đầu tiên đến ... vậy, nghề dạy học nó cao quý bởi vì ... viên đứng lớp…nhưng sao thầy lại ... sinh viên khoá trước kể cho nghe.

Lý thuyết học tập và mô hình dạy học - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Học phần trang bị cho học viên: các kiến thức tổng quan về bản chất của các thuyết học tập (thuyết hành vi, thuyết nhận thức và thuyết kiến tạo, thuyết hoạt động) ...

Kỹ năng thuyết trình - Viện Sư phạm Kỹ thuật

G1.1 Trình bày khái niệm thuyết trình, các hình thức, nguyên tắc, công cụ và ý nghĩa của nó trong truyền thông. 1.1. G1.2 Trình bày các hiện tượng tâm lý trong ...

Kỹ năng xây dựng kế hoạch - Viện Sư phạm Kỹ thuật

quả thực hiện nhiệm vụ học tập, kỹ năng giao tiếp. 3.1, 3.2. G4. Hình thành được ý tưởng, lập và thực hiện được các loại kế hoạch cá nhân và kế hoạch công ...

Lý luận và phương pháp dạy học - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Học phần này trình bày các vấn đề lý luận về quá trình dạy học; cơ sở khoa học cho việc lựa chọn, sử dụng và phát triển phương pháp - kỹ thuật dạy; nội dung, ...

Đề cương chi tiết học phần - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Chương trình đào tạo:Sư phạm Kỹ thuật. Đề cương chi tiết học phần. 1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC. Mã học phần: ...

dạy học thiết kế bao bì cho sinh viên ngành sƣ phạm mỹ thuật ở ...

chƣơng trình giảng dạy, hệ thống tài liệu, giáo trình về thiết kế bao bì cho sinh viên ngành sƣ ... thiết kế bao bì, đồng thời giải thích lý do khiến mẫu thiết kế trở thành công ... đƣợc khắc sâu vào bề mặt của trục in (còn gọi là bản in hay khuôn in), phần ... Convet font chữ, xuất file định dạng PDF, kiểm tra file, in thử 1 mẫu để.

Dạy học môn Mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành sư phạm Mầm non

trƣờng chuyên nghiệp nhƣ vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thƣờng thức mĩ thuật… nhƣng do đặc điểm của lứa tuổi mầm non nên các nội dung môn ...

dạy học môn mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành sƣ phạm mầm ...

Tài liệu đề cập đến những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng họa tiết dân tộc áp dụng cho phân môn trang trí và những đề xuất về kiểm tra đánh giá trong phân ...

danh sách giảng viên cơ hữu - trường đại học sư phạm kỹ thuật tp ...

15 Tháng Bảy 1972 ... DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM. (Mẫu báo cáo kèm theo công văn số : 5293 /BGDĐT ...

Khoa học quản lý trong giáo dục - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành và là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo ... Học phần này cung cấp cho học viên những lý luận cơ bản về khoa học quản lý nói chung và ... Bài tập: Nghiên cứu tài liệu 8, 9 và trình bày.

Đo lường, đánh giá trong giáo dục - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Mã số, tên học phần tổng tín chỉ: ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ. Số TC (ĐVHT): 03 Cấu trúc: LT: 03. TN: 0 TH: 06 TL. Tên tiếng Anh: ASSESSMENT AND.

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Viện Sư phạm Kỹ thuật

soạn được đề cương và áp dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khi thu thập và xử lý ... Có kiến thức về nghiên cứu khoa học giáo dục: cơ sở lý luận.

kỹ thuật luyện ngón trên đàn phím điện tử cho sinh viên sư phạm âm ...

Đây chính là cơ sở để SV phát triển, nâng cao kỹ năng biểu diễn Đàn phím điện tử khi học ... phím điện tử. - Tuyển tập các tác phẩm cho Accordion và Keyboard của Nguyễn ... thước khác nhau phù hợp cho các không gian khác nhau tạo ra các âm ... nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho các SV.

phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên ngành sư phạm kĩ ...

Mạch có thể reset lại hệ thống khi cần thiết. a) Vẽ sơ đồ mạch điện và mô phỏng hoạt động mạch đếm sản phẩm dùng vi mạch. b) Giả sử khi có đủ 24 chai nước ...

Kỹ thuật luyện ngón trên Đàn phím điện tử cho sinh viên Sư phạm ...

Xuân Tứ (2001), Hướng dẫn dạy và học đàn Organ cho hệ CĐSP trường CĐSP Nhạc - Họa Trung ương tập 1-2, Nxb Âm nhạc (Tài liệu lưu hành nội bộ); tác giả ...

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật thực phẩm - Viện công nghệ sinh ...

Mục tiêu của Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Thực phẩm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đào tạo những Cử nhân có: (1) Kiến thức cơ sở chuyên môn ...

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

quản lý khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng (khảo nghiệm VCU) của các giống ... Giống khảo nghiệm: Là giống lúa mới được đăng ký khảo nghiệm. 1.3.1.2.

KỸ THUẬT PHA BỆNH PHẨM - bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang

25 Tháng Mười Hai 2013 ... Phẫu tích bệnh phẩm các tổn thƣơng da (sinh thiết bằng kìm bấm). 9. ... Khử canxi các bệnh phẩm xƣơng ... tế bào mà còn thấy đƣợc cấu trúc của mô do các tế bào tạo ra cũng nhƣ mối ... Hơn nữa, nó là một phƣơng pháp chẩn đoán an toàn, đơn giản, ... không cố định bệnh phẩm cho loại xét nghiệm này.

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - phẩm màu

1.6. Phụ lục 6: Quy định kỹ thuật và phƣơng pháp thử đối với carmin. 1.7. Phụ lục 7: ... Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này đƣợc thử theo JECFA ... thành phần màu chính là 1,7-bis-(4-hydroxy-3-methoxy- ... bột (hoặc tinh thể) acid boric vào 1 phần. ... nguyên trạng; nồng độ (CS) theo chất rắn đƣợc tính theo.

thực trạng phẩm chất và năng lực sư phạm của sinh viên năm thứ tư ...

... “Thực trạng nhận thức của SV năm thứ tư về phẩm chất ... chất chính trị xã hội, phẩm chất cá nhân, phẩm chất ý ... Tự đánh giá về năng lực giáo dục học sinh ...

Bản tự công bố sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ ... - Viện Dinh dưỡng

Giấy chứng TCVN ISO 22000: 2018/ISO 22000: 2018 số HA 232/5.19.CIV có hiệu lực từ ngày ... chiếu theo TCVN 6404-2016. TCVN 4830-1:2005. CFU/g. KPH.

Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm ... - Thư Viện Hoa Sen

Già chết gần kề, Phật Pháp sắp diệt, chư Đại Đức (Đại chúng, Phật tử), vì muốn ... Nếu Phật tử, phải tận tâm học kinh luật oai nghi Đại thừa, thông hiểu nghĩa lý,.

Dành cho học viên, sinh viên - Học viện KTQS - học viện kỹ thuật ...

mật khẩu, thiết lập ảnh đại diện, địa chỉ email, múi giờ hiển thị, … - Lưu ý: để bảo đảm ... các thông tin tổng quan về bài tập: nội dung bài tập, trạng thái nộp bài (đã nộp hay chưa, đã ... thực hiện thi, thời gian thi, cách thức chấm điểm. ... Nếu máy tính sinh viên chưa cài đặt phần mềm Zoom Client, sinh viên truy cập vào địa.