Tại đây

sẵn có ở địa phương. Họ sẽ tự vươn lên ... Nuôi chim yến không phải để lấy thịt, lấy trứng hay bán chim cảnh, chim hót mà là để lấy tổ yến bán. Tổ yến có giá trị ...

Tại đây - Tài liệu liên quan