llocura. macabro, bra. llocura. J. HDran - AJAPE

macacoa. f (S. Am.) Kodoku <illl~ffi) (sin.} tristeza. ... precioso= Watashi no ie no niwa ni wa kirei-na kadan ga aru. ... 2 KaikylJ no seija no junrei-sho ((fil tt©!

llocura. macabro, bra. llocura. J. HDran - AJAPE - Tài liệu liên quan

llocura. macabro, bra. llocura. J. HDran - AJAPE

macacoa. f (S. Am.) Kodoku <illl~ffi) (sin.} tristeza. ... precioso= Watashi no ie no niwa ni wa kirei-na kadan ga aru. ... 2 KaikylJ no seija no junrei-sho ((fil tt©!

m ~ 9 - AJAPE

sa de gokaku-shita wakamono (lf{~f.j¿:tf Z:-%~ G t:.;fi. :ti). ... Kezureru (i'flj ;h ~ ). narasu koto ga dekiru ... saben hacerlo = Sore wo suru koto ga dekiru hito wa.

titt>. - AJAPE

Densetsu-teki-na eiytl. 3 (excesivo) ... trasporte= Kaisha wa yuslJ kikan wo teikyD shite kureta. facilitón, na. adj. y ... haces ... tú aquí= Kimi ga koko ni iru koto wa hitsuyfJ de wa nai. ... Taisetsu (lfiftftp). fémur. m. ... Sakana no ryDri no shikata wo oshiete itadakitai. La for- ... itte-iru no wa subete kasiJ ni motozuite-iru. En eso mis ...

Sozei (@m>. zeikin cm~>. - AJAPE

e IJ>. t±I * Q ), suiri-dekiru (ti 31 t±I * Q ), suitei-shi-uru dedeo. m. 1 Jozu-na ... ano k(Jgeki ni taishite dekiru-kqgiri mi wo mamor(J. 2 ... Gokaku shinai desaplicar.

Asociación Japonés Peruana (AJAPE):日本ペルー共生協会

De la A a la Z = Hajime kara owari made. Estamos todavía en la A= ... ippan no goi de aru; ... de personas=eko-hiiki. ... Su no <n1= (]) ), sui ("t 1, '), suppai (lfl: '?,;ti,'). íft). ... wo oboeru. 2 (ahinco) ... mimi ni kokoro-yoi; ... al gusto = fümi no yoi; una.

susurrante. tabacalero, ra. susurrar. intr. 1 Sasayaku - AJAPE

bisai-na (W¿ttJJ fJ), usui (-? T ~ '). sensai-na OiMH !j:). ej. Una diferencia ... Akuma (~JJI) (sin.) diablo. ... Koibito-doshi ga "uinku" (ing. wink) shi-au c:m A lliJ ± -!Jí.