SỞ AN SINH XÃ HỘI - Social Security

thực. Chúng tôi sẽ trả lại mọi tài liệu nộp kèm theo đơn xin cho quý vị. ... Các tài liệu quý vị trình nộp để chứng minh danh tánh phải ghi rõ tên hợp pháp của quý ...

SỞ AN SINH XÃ HỘI - Social Security - Tài liệu liên quan

Tiền Trợ Cấp An Sinh (Supplemental Security ... - Social Security

... 1, giữ máy và yên lặng trong khi có thông báo nhắc thoại tự động bằng tiếng Anh cho đến ... Trẻ em bị tàn phế hay bị mù cũng có thể nhận được SSI. Ðể biết ... phí tại 1-800-772-1213 để yêu cầu lấy buổi hẹn với nhân viên đại diện An Sinh Xã ... quí vị không có tất cả những thứ giấy tờ ghi dưới đây, thì cũng nên nộp đơn.

SỞ AN SINH XÃ HỘI - Social Security

thực. Chúng tôi sẽ trả lại mọi tài liệu nộp kèm theo đơn xin cho quý vị. ... Các tài liệu quý vị trình nộp để chứng minh danh tánh phải ghi rõ tên hợp pháp của quý ...

Số An Sinh Xã Hội và thẻ của bạn - Social Security

Giấy kết hôn (chỉ trong trường hợp đổi tên). Tất cả các ... Chúng tôi sẽ gởi số và thẻ của quý vị qua bưu ... thẻ An Sinh Xã Hội qua bưu điện cho quý vị. Hoặc ...

Số An Sinh Xã Hội và thẻ của bạn (VI-05-10002) - Social Security

Loại thẻ thứ hai có tên và số, và ghi, “VALID. FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION. (chỉ để làm việc theo phép của DHS).” Chúng tôi cấp thẻ này cho ...

Ðiền đơn xin thẻ An Sinh Xã Hội miễn phí! - Social Security

Nói chung, các tài liệu không có ngày hết hạn cần phải được cấp trong vòng hai năm vừa qua (đối với người lớn) và trong vòng bốn năm vừa qua (đối với trẻ ...

Số An Sinh Xã Hội Cho Trẻ Em; Social Security Numbers For Children

Sinh Xã Hội, quý vị sẽ bị chậm trễ vì chúng tôi cần xác minh ... Nộp đơn xin các dịch vụ chánh phủ cho con. Con tôi có ... Nếu trả lời “có”, quý vị cần cung cấp số An. Sinh Xã Hội ... An Sinh Xã Hội sẽ yêu cầu xem bằng lái xe Hoa. Kỳ, thẻ căn ...

Số An Sinh Xã Hội Dành Cho Ngoại Kiều (VI-05 ... - Social Security

Số Social Security Dành Cho Người Ngoại Kiều ... Tôi cần mang theo gì khi đến văn phòng Social Security? 2 ... Nếu tôi cần số này vì những lý do khác thì sao?

Supplemental Security Income (SSI) - Social Security

SSI makes monthly payments to people who have low income and few resources, and who are: • Age 65 or older;. • Blind; or. • Disabled. If you're applying for SSI, ...

You May Be Able to Get Supplemental Security ... - Social Security

Where and with whom you live also makes a difference in the amount of your. SSI payment. 1. Page 3. 2. How do you qualify for SSI?

SSI - Social Security

Tiền Phụ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, hay SSI) cho Người Không Là Công Dân ... Mỗi người lấy tín chỉ việc làm dựa trên số tiền kiếm được.

What You Need to Know When You Get ... - Social Security

know if you get SSI because you are disabled.” What you ... If you live in California, Hawaii,. Michigan ... Changes in the number of people who live with you can.

Form SSA-827 - Social Security

OF WHAT All my medical records; also education records and other information related to my ability to perform tasks. This includes specific permission to release ...

Quyền Lợi Tàn Phế - Social Security

Lấy địa chỉ của văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương;. • Xem lại Social ... Đối với tất cả các ngôn ngữ khác, nhấn phím 1, giữ máy và yên lặng trong khi có thông báo ... theo tam cá nguyệt mà quí vị đã hay sẽ thêm một tuổi. Các tam các nguyệt là: ... tự làm chủ nghề tự do thì nộp bản khai thuế liên bang trong năm vừa qua.

Social Security Act of 1960 Vol 2

13 Jun 2019 ... Reresentative iusex FosaAND, Democrat. Of. Rhode Island, has proposed to deal with it through a system of compulsory Federal in- surance ...

Quyền Lợi Tàn Tật - Social Security

phải đáp ứng được hai đòi hỏi lợi tức khác nhau: ... 60 tuổi. 9.5 năm. Làm thế nào để nộp đơn xin quyền lợi tàn tật? Quý vị có hai cách nộp đơn xin quyền lợi tàn ...

Quyền Lợi cho Trẻ Em Bị Tàn Tật - Social Security

phím 2. Đối với tất cả các ngôn ngữ khác, nhấn phím 1, giữ máy và yên lặng trong khi có thông báo nhắc ... Mắc bệnh teo cơ kết xơ một phía tủy sống (Bệnh Lou ...

What You Can Do Online - Social Security

live in one of the participating states or the District of Columbia, are not ... The most convenient way to contact us anytime, anywhere is to visit www.socialsecurity.gov where you ... Or use our auto-mated services via telephone, 24 hours a day.

Social Security Application

Form SSA-11-BK (08-2009) ... In my home (Go to (b).) ... Must use all payments made to me/my organization as the representative payee for the claimant's current ...

VI-05-10024 - Social Security

12 Tháng Năm 2017 ... người lao động dựa trên thu nhập cả đời của quý vị. Số tiền lương bình quân mà các quyền lợi Social Security hưu trí thay thế là khác nhau.

What Every Woman Should Know - Social Security

It is critical that your name and Social Security number on your Social Security card agree with ... Social Security office, or by calling Social Security's toll-free number ... For more information, read Online Retirement Estimator · (Publication No.

If You Are Self-Employed - Social Security

a year, you must report your earnings on Schedule SE, in addition to the other tax forms you must file. Paying Social Security and Medicare taxes. If you work for ...

Hiểu Rõ Quyền Lợi - Social Security

12 Tháng Năm 2017 ... Social Security giúp những người Mỹ cao tuổi, người lao động bị khuyết tật và các gia đình có vợ/chồng hay cha/mẹ qua đời. Trong năm 2017,.

Form SSA-7162-OCR-SM - Social Security

(42 U.S.C. § 403(c), 403(g), 405(a) and 405(j)) authorize us to collect the information on this form. The information you provide will be used to determine if we ...

Tin Cập Nhật Cho Năm 2019 - Social Security

40 chứng chỉ mới đủ điều kiện được quyền lợi hưu trí. 2018. 2019. $1,320 thu được một chứng chỉ $1,360 thu được một chứng chỉ. Thông tin cho người được ...

Retirement Benefits - Social Security

you'll receive from Social Security when you retire. This ... If you can't work because of health problems, ... need about 70 percent of pre-retirement income to live.

How You Earn Credits - Social Security

In 2020, you receive one credit for each. $1,410 of earnings, up to the maximum of four credits per year. Each year the amount of earnings needed for credits goes ...

Social Security Amendments of 1951-52 Vol 1

Hnams bill No, S. 8121, instead, for immediate considt.:atlon and &wift actiCli. disability determinations. The doctor_. Patient relationship between the disabled.

Disability Benefits - Social Security

Is that enough to qualify me for ... How long does it take to make a decision? ... how long it takes to get your medical records and any other evidence needed to ...

Application for Social Security Card

Applying for a Social Security Card is free! ... To apply for a replacement card, you must provide one document to prove your identity. ... If you do not have one of the documents above or cannot get a replacement within 10 work days, we may ...

NI38 - Social Security abroad

Responsibilities Protection (HRP)'. Home Responsibilities Protection was available if you were abroad, if you continued to be entitled to UK Child Benefit.

NHI - Belize Social Security Board

NHI Interim Extension of Services. The National Health Insurance Pilot Project, that has provided comprehensive health care for. Southside Belize residents, has ...

Social Security Basic Facts

Social Security provides more than just retirement benefits. ο Retired workers and their dependents account for 73.2% of total benefits paid. ο Disabled workers ...

Social Security If you think our decision is wrong

24 May 2014 ... wrong. If you think our decision is wrong, you can ask us to explain it. If you still think it is wrong after we have explained it, we will look at.

Tiến Trình Khiếu Nại - Social Security

... quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, quý vị có thể khiếu nại—nghĩa là, ... Nếu Hội Đồng Khiếu Nại từ chối thỉnh cầu của quý vị xin xét lại hồ sơ, ...

Quyền Ðược Ðại Diện Của Quý Vị - Social Security

Những điều gì mà người đại diện của quý vị có thể tính tiền quý vị. Ðể đòi quý vị một khoản lệ phí cho các dịch vụ, trước hết, vị đại diện của quý vị phải nộp một ...

Work Activity Report - Social Security

Form SSA-821-BK (01-2019) UF. Discontinue ... I did not spend any of my own money for items or services related to my physical and/or mental condition. YES.