Lão Tử – Đạo Đức Kinh - Ni giới khất sĩ

thuộc về sinh tử” (Ngô Tất Tố dẫn – tr.8). Không biết ở đâu ra số 9 đó? Có người dịch: “Sống tức là ra, chết tức là vào. Đồ đệ của sự sống, mười có lẽ ba,.

Lão Tử – Đạo Đức Kinh - Ni giới khất sĩ - Tài liệu liên quan

KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - Ni giới khất sĩ

dung các bộ kinh Bồ tát Thiện Giới, Du Già Sư Địa Luận và một vài bộ kinh nào nữa mà ... Kinh này được tam tạng pháp sư Cầu Na Bạt Ma người Ấn độ. Cầu Na ... Kính bạch đức Thế Tôn! Nếu có chúng sanh sắp đọa vào ba đường ác, con.

Lão Tử – Đạo Đức Kinh - Ni giới khất sĩ

thuộc về sinh tử” (Ngô Tất Tố dẫn – tr.8). Không biết ở đâu ra số 9 đó? Có người dịch: “Sống tức là ra, chết tức là vào. Đồ đệ của sự sống, mười có lẽ ba,.

KINH LỤC ĐỘ TẬP - Ni giới khất sĩ

tâm vô lượng của chư Phật thấm nhuần rộng khắp, đức phủ cả trời đất. Ta vì theo đạo mà tự giết thân mình để cứu giúp chúng sinh, còn sợ là không tròn chút ...

Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ - Ni giới khất sĩ

8 Tháng Mười 2011 ... Những người chân trí từ lâu nói rằng : Bỏ đi tam sự thấy ngay, ... Đến đời nhà Đường thì thống nhất dịch là ngũ uẩn. Đôi khi ... ngoại cảnh kích thích, theo luật của thập nhị nhân duyên, nó sẽ nổi dậy thúc đẩy con người làm ... TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.daitangvietnam.com. Nguyên Tánh ...

Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh - Ni giới khất sĩ

Trong sách này, đức Đalai Lama sẽ đưa chúng ta về nhìn lại quá trình lịch sử phong phú của các truyền thống luận giải. Phật giáo. Lời giảng của đức Đalai Lama ...

KINH DI-LẶC HẠ SANH - Ni giới khất sĩ

Bạch đức Thế Tôn! Theo trình tự như trong kinh dạy, Bồ-tát Di Lặc sẽ hạ sanh làm ... Khó thay được gặp đấng đạo sư cứu vớt khổ não cho chúng sanh như vậy.

Kinh lời vàng - Ni giới khất sĩ

Kính cầu. PHẬT AN. Đệ tử DƯƠNG TÚ HẠC đảnh lễ. Dục Ấu Viện Không Quân Đài Bắc ngày 15-12 ...

Kinh Bồ Tát Bổn Duyên - Ni giới khất sĩ

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chỉ. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh www.tangthuphathoc.net ...

Kinh Bát Nê Hoàn - Ni giới khất sĩ

thần đều hoan hỷ. Nếu nghe ở chỗ nào đó có Tỳ kheo hiểu kinh. Các Tỳ kheo tuy lớn tuổi mà mới vào đạo phải nên theo vị ấy để học hỏi, thọ trì. Như vậy thì ...

Bo Tat Ban Hanh Kinh - Ni giới khất sĩ

đều chấn động dữ dội, các cung điện cao ngất của chư Thiên bị lay chuyển. ... bước đến đó chiêm ngưỡng, lễ bái, trong người lâng lâng thoải mái. Thấy ... hôm khi nhập định thì thắp đèn thiền tọa, nửa đêm dừng nghĩ, đến gà gáy lại thắp đèn ...

Kinh Pháp Cú - Ni giới khất sĩ

Đôi khi một vài lời giải thích cũng đã được chuyển. Page 5. DHAMMAPADA. thành thơ và thêm vào trong bài. Để hoàn thành tác phẩm soạn giả trong khi sắp xếp ...

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - Ni giới khất sĩ

Phật cáo A-Nan, nhược thị nam tử, tại thế chi thời, nhập ư Già Lam chi địa, thính tụng kinh điển, lễ bái Tam bảo, niệm Phật, danh tự, sở dĩ cốt đầu bạch sắc hựu ...

Kinh Kim Cương - Ni giới khất sĩ

Nhưng bây giờ điều ấy đã trở thành món đầu tư lớn, bây giờ nó đang trả lại tiền. ... "Hello, chào em thân yêu", anh ta đến cạnh giường, thì thầm vào tai Maureen ...

Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi - Ni giới khất sĩ

đẳng Chánh giác, lại có đủ bỐn chúng để thuyết giảng giáo pháp của Ba thừa. Thưa Thế Tôn, vì cớ gì chẳng chọn lấy cõi Phật thanh tịnh, không có năm thứ uế ...

Kinh Nhật Tụng - Ni giới khất sĩ

Tạng Thư Phật Học. Xưng dương cùng tán thán. Ức kiếp không cùng tận. Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương ...

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN HT.Huyền Tôn ... - Ni giới khất sĩ

PHẬT THUYẾT ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH. TỤNG KINH SÁM HỐI, HỔI HƯỚNG VĂN. PHẦN KINH TỤNG. NGHI THỨC KHAI KINH. Nhất tâm đảnh lễ ...

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim - Ni giới khất sĩ

Đại biện tài thiên nữ, Đại cát tường thiên nữ, Kiên lao địa thần, Bồ đề thọ thần, Chánh liễu tri đại tướng. Hãy chú ý vị cuối cùng. Đấy là đại tướng thủ lãnh của bộ ...

kinh thập thiện - Ni giới khất sĩ

27 Tháng Tám 1997 ... dựng xã hội tốt đẹp. Tóm lại, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là mười điều lành, Phật dạy cho chúng sanh nên làm để đi đến chỗ an ổn vui vẻ.

Kinh Hiền Nhân - Ni giới khất sĩ

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org. ---o0o---. Lời Tựa. Tôi được đọc cuốn "HIỀN-NHÂN" nầy trong một buổi chiều mưa gió. Gió mưa rầu-rĩ nhắc ...

Giải Mã Kinh Niệm Xứ - Ni giới khất sĩ

Giải Mã. Chặng đường giải thoát khổ đau. Tỳ Kheo Pani Giới Pháp ... Đoạn mở đầu nêu trên cho thấy kinh Niệm Xứ thuộc ... Ví như một người vì quá sợ rắn, ...

Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã - Ni giới khất sĩ

30 Tháng 4 2006 ... đã khéo hộ trì quán đảnh bảo quan vô thượng Pháp vương của tất cả Như lai, vượt qua ba cõi;. 已能善得一切如來遍金剛智摩訶瑜伽自在無 dĩ ...

Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát - Ni giới khất sĩ

Thí chư chúng sinh, phú quý trang nghiêm, giai như Nguyệt-quang Thiên-tử thân. ... Vương của ta tâm từ thương xót, ân huệ Bố thí tất cả, người cầu xin không ...

Phat Thuyet Kinh Bo Tat Ban Duyen - Ni giới khất sĩ

-Đại vương, người con trai của vị Bà-la-môn ấy thường cầu chánh pháp, xa lìa tà pháp, mến giữ pháp của mình, chưa thi thố cho ai biết cả. Vua nói: -Nếu người ...

1 QUAN VO LUONG THO KINH. TUỆ QUANG 慧光 ... - Ni giới khất sĩ

Lô hương sạ nhiệt. Pháp giới mông huân. Chư Phật hải hội tất dao văn. Lư hương vừa đốt. Cõi Pháp thêm thơm. Các Phật các hội từ xa đều biết. 隨 處 結 祥 雲.

Kinh Pháp Hoa Giảng Giải - Ni giới khất sĩ

Hãy lắng nghe lời Bồ Tát Văn Thù nói với Bồ Tát Trí Tích rằng “Có con gái ... trước nhất, rồi mới tới kinh Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Duy Ma. Cật…và sau cùng ... như một con người thường tục để thuyết giảng Chánh Pháp cho nhân thế. Do ... Trong kinh Bộ Tương Ưng, đức Phật tuyên bố chính Tôn giả Xá Lợi Phất.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Ni giới khất sĩ

bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sắp theo thứ tự triều đại trước sau, bản này là bản ... Dùng phương pháp Niệm Phật của Tịnh Độ; do vậy, ngài. Thiện Đạo ...

kinh thủ lăng nghiêm tông thông - Ni giới khất sĩ

Trần Chánh Nghị Đại Phu Phòng Dung, Bồ Tát Giới Đệ Tử chép. Đời Minh : ... Ngài: “Chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm là nói rõ ràng công đức của sáu Căn, đủ để y chứng”. Từ đó ... Ấy cũng sức tôm chẳng khỏi thau”. (Bát Hoàn chi ... Tổ Thiên Đồng nêu ra rằng: “Cái lão Giáp Sơn mở banh cái bao bố, đem đồ châu báu thảy ra ...

KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI LÊ SỸ MINH TÙNG ... - Ni giới khất sĩ

Diệu Pháp Liên Hoa có thể nói là bộ kinh nổi tiếng nhất trong khu vườn kinh điển Phật giáo Đại thừa. Kinh đạt đến địa vị tột cùng của nó là vua của tất cả các ...

Phật Nói Kinh Tuợng Pháp Quyết Nghi - Ni giới khất sĩ

Vì tất cả chúng sanh siêng năng khổ nhọc tu hành mà không gặp đuợc chánh lý, làm phước nhiều nhưng được phước báo rất ít.” Này thiện nam tử! Trong đời vị ...

Tung Giot Nang Hong - Kinh Phap Cu - Tinh Minh ... - Ni giới khất sĩ

Tôi mong quý Tăng Ni Phật tử dành thì giờ đọc truyện Kinh Pháp Cú này để cùng nhau hƣởng pháp lạc từ những lời vàng ngọc do lòng từ bi mà đức. Thích Ca ...

Giới Đàn Tăng: Nghi thức thọ Ngũ giới - Ni giới khất sĩ

Nghi lễ xả giới Bát quan trai. 5. Phép truyền thọ giới Sa Di. 6. Nghi thức thọ giới Tỳ kheo. 7. Khoa tiết truyền giới Bố Tát. 8. Nghi thức của Giới sư ni đem Giới tử ...

Cương yếu giới luật - Ni giới khất sĩ

Khất thực Tỳ-kheo: Cũng mặc áo ca-sa khất thực, lạm xưng Thích tử, nhưng kỳ thực là ngoại đạo hay cư sĩ, không có giới luật. 5. Thiện lai Tỳ kheo: Là khi Phật còn ...

Giới Đàn Tăng - Ni giới khất sĩ

Chương sau có đặt để câu văn tác bạch, vấn đáp sẵn sàng, giới tử sẽ tùy phương tiện mà ... Bộ Giới Đàn này có đủ nghi thức trao Tam quy, Ngũ giới, Bát Quan Trai giới, Sa. Di giới ... Điển lễ xướng: - Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Cảnh Giới Đức Mạn Thù - Ni giới khất sĩ

vô thường có sinh có diệt, mà vì chủ động áp dụng pháp tu. Sinh tử luân hồi do ... Trong giáo pháp Đại Viên Mãn [Dzogchen], đặc biệt là pháp tu thiền của Đại ...

GIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨ - Ni giới khất sĩ

anh vào nghi vấn của người quan sát và vật được quan sát. Từ lâu lắm ... bằng cách suy xét việc gì xảy ra khi người ta đang đọc một ... không cống hiến những phương pháp hay những kỹ thuật để ... DAVID BOHM: Có một ý nghĩa khác – việc mà đang thực ... thực tế một cách rõ ràng – tất cả những ảo tưởng và cái thực.

HƯ HƯ LỤC - Ni giới khất sĩ

HƯ HƯ LỤC. Thiền Viện VIÊN CHIẾU 6-8 Nhâm Tuất, 1982. Ns.Thích Nữ Như Thủy. ---o0o---. Nguồn http://www.quangduc.com. Chuyển sang ebook 10-6-2009.