ÐỀ ÁN - VNU-HUS

tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015". ______ ... Phê duyệt Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học ... d) Có kế hoạch cụ thể, khả thi bảo đảm kinh phí để triển khai chương trình tiên ... tắc đảm bảo khối lượng kiến thức, yêu cầu của các môn học và giảng dạy theo phương ...

ÐỀ ÁN - VNU-HUS - Tài liệu liên quan