benzandehit

điều chế axit benzoic và rượu benzylic từ benzandehit (phản ứng ...

ĐIỀU CHẾ AXIT BENZOIC VÀ RƯỢU BENZYLIC TỪ BENZANDEHIT. (PHẢN ỨNG CANNIZZARO) ... Líp níc. §o thÓ tÝch s¶n phÈm ancol benzylic thu ®îc.